40. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಗಡ್ ವಾ ಮೀತ್ ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೌರವ್ ದೀಜೆ?

ಗಡಿಯೊ!! ಕೋಣಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ, ಹ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ? ಅಮಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯೊ ಗಡಿಯೊ ಕೊಣೆಂ ಅನಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್? ಗಡಿಯೊ ಅಮ್ಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೊ ಅಸಾತ್. ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ? ತ್ಯೊ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೊಚ್ಯೊ? ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಮಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಗಡಿಯೊ ಪಳೆತಾಂವ್, ಜಾಂವ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್, ಘರಾಂತ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್, ದೇಶಾಂತ್. ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ಹ್ಯೊ ಗಡಿಯೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ತಾಂವ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚೆ ವಿರೊಧ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್.

ಗಡಿಯೊ ಅಮಿಂ ದೋನ್ ತರಾಚ್ಯೊ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್:

೧.ಕಠಿನ್ ಥರಾಚಿ ಗಡ್
೨.ಸುಡಳಾಯೆಚಿ ಗಡ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಕಠಿನಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಡಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಅಮಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರುಯಾಂ.

ಲೆವಿಶಾಸ್ತ್ರ್ 18:6-29 ಹ್ಯಾ ವೆಳಿ ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರುನ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಕೂಡ್ ಶಾಸ್ತಿರ ವಿಶಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಂದೇಶ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್ ಖಂಚಾ ರಿತಿನ್ ಗಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿ ಗಡ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜತಾಂವ್. ರಗ್ತಾ ಸಂಭಂದಿ ವಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸೈರ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗಡ್, ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ರ್ ಲೈಗಿಂಕ್ ಗಡ್, ಅಸ್ವಾಭವಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಗಡ್ ಅಶೆಂ ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂ ದೆವಾನ್ ಗಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜತಾಂವ್. ಅಮಿಂ ಅತ್ತಾಂ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್  ವೊಳ್ 6 ಥಾಂವ್ನ್ 18 ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಗಡ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧಿ, ಕುಟ್ಮಾ-ಸೈರ್ಯಾ ಮದ್ಲಿ ಗಡ್, ವೊಳ್ 19 ಥಾಂವ್ನ್ 20 ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗಡ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಶೆವೊಟಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 21 ಥಾಂವ್ನ್ 23 ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿನಿಂ ಅಸ್ವಾಭವಿಕ್ ರೀತಿ ವಿಶಿಂ ಗಡ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಮಿಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತರಾನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾಂವ್.

ಜೊ ಕೋಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಡ್ ವಚೊನ್ ಗಡ್ ಉತ್ರತಾ ತಾಕಾ ದೆವಾಚೆ ಪರ್ಮಾಣ್  ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿನಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ  24 ಥಾಂವ್ನ್ 29 ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಅಮಿಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಜರ್ ಕೊಣಿ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ ವಿರೊಧ್ ಅಸ್ಚೆ ವ್ಯಬಿಚಾರ್ ವಿಂಚ್ತಾ ತರ್ ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ, ಉತ್ರಾಂ ವಾ ಕರ್ನ್ಯೊ ಶೀದಾ ಸೈತಾನಾಚಾ ಭಂಡರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಸೈತಾನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸೈತಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ತಾ. ಕೊಣೆಂಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹುಣ್ ಕಾಕ್ಳುತ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ದೇವ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಉತ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಯ್ತಾ.

ಮೊಸ್ತು ಕಠಿನ್ ಥರಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ತುಮಿಂ ಚಿಂತುಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಅಧಾರಿತ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಜರ್ ತರ್ ಹೆಂ ಇತ್ಲೆ ಕಠಿನ್ ತರ್ ಸುಡಾಳ್ ರಿತಿಚಿ ಗಡ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅತಾಂ ಅಮಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರುಯಾಂ. ಕೀರ್ತನ್ 23 ಅಮಿಂ ಬರ್ಯಾ ಗೊವ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಬೊರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಸದಾಂ ಜತನ್ ಘೆತಾ, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ವಾ ಶೆಳಿಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಶೆಳಿಯಾನಿಂ ವಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾನಿಂ ಅಪ್ಣಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚನಾಯೆ ಮುಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ವೊಂಯ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಗಡ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತೊ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಕೀ ಜರ್ ತರ್ ಶೆಳಿಯೊ ಅಪ್ಣಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಅನ್ವಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸಾ, ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಣಾಂಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಶೆಳಿಯಾಂಕ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ಣೆಂಕ್ ತೊ ವೊಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಂಬಳ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಶೆಳಿಯೊ ವೊಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೊರ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿ ಹಾಡ್ಲಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ದ್ರಶ್ಟೆನ್ ಅಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಬೊಕ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಅಮಿಂ ಸಬರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪಡ್ತಾಂವ್, ದೇವ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಗಯ್ತಾ, ಅಪಯ್ತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವೊದ್ ಅನಿಂ ನೋವ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆಳಿಯೆಕ್ ತೊ ಸೊದುಂಕ್ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ತನಾ ಜರ್ ಅಮಿಂ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆಕ್, ಭೆಸಾಂವಾಕ್, ಸೊಡ್ವೆಣೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿ ಜಾತಾ ವಾ ತಾಣೆ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ದೆಣಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾಂವ್ ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬೊರೊ ಗೊವ್ಳಿ,  ಸಾಲ್ವಸಾಂವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಾ.

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಡಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಹ್ಯಾ ಗಡಿಯೆಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಅನಿಂ ದೆವಾಚೆ ಇನಾಮ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ ಅಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಂತೋಸ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಠಿನ್ ಅನಿಂ ಸುಡಳಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ಚುಕೊನ್ ವೆತಾನಾ ದೆವಾಚೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಅನಿಂ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್.  ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಅಶೆನ್ ಅಕ್ರಮ್ ವಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ವಚೊನ್ ಸಂಪತ್ತ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ವ್ಹಡಿಲಾ ಜಾಂವ್ನ್ ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂಯ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ತರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಅಮಿಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆ? ತರ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಕಾ ಗೀ? ಪವಿತ್ರ್ ಉತ್ರಾಂತ್ ಅಮಿಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ವಾ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಶೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಸ್ತಾ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿರ್ ಸಂಪತ್ತ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ಚೊ ಅಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಜ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾ ಉಪಧೆಸಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಂವ್ನ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಲಾಂಭ್ ಅನಿಂ ಉತ್ತೀಮ್ ದೆವಾಚಿ ಕಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲಿ ಭೆಸಾಂವಾ ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್ 28: 1-14   ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪರಿಂ ತಿಂ ದೆವಾಚಿ ಭೆಸಾಂವಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಅಮಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರುಯಾಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಧಾನೆಚೆ ನವೆಂ ವರಾಸ್ ಅಶೆತಾಂ, ಅನಿಂ ಅಮಿಂ ಸರ್ವಾಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಶೆವ್ಯಾಂ
Powered by Blogger.