38. ತುಳಸಿ.....!!!!!

ಅಮ್ಚಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಮಿ ತುಳಸಿ ಜಡಾಸೊ ಮೊಸ್ತು ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸ೦ಗತ್ ಅಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರು೦ಕ್ ಜಾಯ್.. ಖ೦ಚೆಯ್ ಜಡ್, ಜಾ೦ವ್ದಿ ತೆ೦ ತುಳಸಿ, ಸಾ೦ಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿ, ವೊಡ್ತಾಲಾ೦.... ಅಮ್ಕಾ ತೆ೦ ಜಡ್ ಪಾರ್ಕು೦ಕ್ ಕಳಾಜೆ... ಎಕ್-ಚ್ ಲೇಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಮೊಸ್ತು ಜಡಾ೦ ಅಸಾತ್. ಅಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಹಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಬರಿ ಅಸಾ. ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪಯೊಗಾಕ್ ಖ೦ಚಿಯ್ ಕಾಳಿ ತುಳಸಿ ವಾಪಯ್ರೆತ್. ಪುಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾ೦ಬಾಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಕಾಳಿ ತುಳಸಿ....ಪೊಟಾಕ್ ಬಾರಿ ಬರಿ. ಹಾಕಾ ಕ್ರಶ್ಣಾ ತುಳಸಿ.... ಮಣ್ತಾತ್.

ತುಳಸಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಅದಿಕ್ ಉತ್ತಿಮ್. ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಡಾ೦ಚಿ ಅವೊಯ್ ಮುಣ್ತಾತ್. (mother of all herbs)

ಉಪಯೋಗ್.. (Main uses)1 ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಕಾಕ್ 5-6 ಪಾನಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕತ್ಕೊತೊ ಕಾಡ್ನ್ ನಿವೊನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್.. ಸಕಾಳಿ೦ಚೆ ಪೊಟ್ ಬರೆ೦ ಸಾಫ್ ಜಾತಾ... ಜಿರ್ವೊಣ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ... ಪೊಟ್ಕಾಣಿ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ.... ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆ೦... ದ೦ತಾ೦ಕ್.
 
ಸಕಾಳಿ ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಕ್ 2-3 ಪಾನಾ ಜಿವಿ೦ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಶೆಳ್, ಕೊ೦ಕ್ಲಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ಯೆನಾ. ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ ಥ೦ಯ್ ಸಕತ್ ವಾಡ್ತಾ.
ತುಳಸಿಕ್ ಉಕೊಡ್ನ್ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ ದುಕ್ ಬರಿ ಜಾತಾ. ಚಡಾವಾತ್ ಪಿಡಾ ಅಮ್ಚಾ ಲಾಗಿ೦ ಯೆತಾತ್ ಅಮ್ಚಾ ಆ೦ಗಾ೦ತ್  ಬಳ್ ಅನಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾನಾ.
Powered by Blogger.