37. ಮ್ಹೊಂವ್..(ಹನಿ..ಜೇನು ತುಪ್ಪ..ಶಹಾದ್)...Honey. !!!!


ಮ್ಹೊಂವ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರತೆನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಇನಾಮ್/ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ..ಮ್ಹೊವಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆನಿ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್..ಮ್ಹೊಂವಾಚಿ ರೂಚ್, ಸುವಾದ್ ಆನಿಂ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಾಕ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ..ಮ್ಹೊವಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ರುಚಿಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆ.ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪದಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾ.. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಹನಿ, ಹನಿ (ಹಾನಿ...!) ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ..ಮ್ಹೊಂವಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಚ್ಚ್..ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೊವಾಚಿ ಪೊಳಿ ರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮೂಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ..ಮ್ಹೊಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ "ಹನಿ" ನಾಂವ್ ಆರ್ಬ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ "ಹಾನ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್..ತೀನ್ ಹಜಾರ್ "ಮಮ್ಮಿ" ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ಲೆ ಮ್ಹೊಂವಚೆಂ ಸಬಾರ್ ಗೂಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ನಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ..ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರಿ ಎಕಾ ಸಂಶೋದನನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪರ್ಮಾಣೆ 22 ವರ್ಸಾಂ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ ಮ್ಹೊಂವಾಚೆ ಗೂಣ್ ಏಕ್ ಟಕ್ಕೊಯ್ ಬದ್ಲನಾಸ್ತಾಂ, ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್.
 ಸಮ್ಜಯೆತಾ
ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹೊಂವಾಂತ್ ಗ್ಲುಕೊಸ್(31.3%,), ಫ್ರಕ್ಟೊಸ್(38.2%), ಮಾಲ್ಟೊಸ್ (7.1%)ಆನಿ ಸುಕ್ರೊಸ್(1.3%) ಮಾಪಾನ್ ಸಕರ್ ಆಸಾ..ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹೊವಾಂತ್ 22 ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ಸ್, 28 ಲೊಂಹಾಂಶ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಿನರಲ್ಸ್, 11 ಎನ್-ಜೈಮ್ಸ್, 14 ಫೆಟ್ಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, 11 ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಶೋದನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.. ಅಂಗ್ಡಿಂನಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಂಪ್ಣೆಚೆ ಮ್ಹೊವ್ 150 ಫೆರೆನ್ ಹೀಟ್ ತಾಪವ್ನ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಭರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಪೊಶಕಾಂಷ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್..ಘರಾಚ್ಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಜಿವಾಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ..

ಮ್ಹೊಂವಾಂತ್ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫೊಸ್ಫೊರಸ್, ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್ (ಐರನ್), ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆನಿ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಿ ಆಸಾ..ಮ್ಹೊಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಿರ್ವೊಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ..ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಕತ್, ಬಳ್ ದಿತಾ..ಜಿಬೆಕ್ ರೂಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಸೆವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ , ಜಿರ್ವಣೆಕ್, ಸುಕಾಳ್ ಅಂತರ್ಮಳ್ ಚಲನಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಲೆಕ್, ಬರ್ಯಾ ನಿದೆಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೆಂ.. ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೊಸಾ ಸಂಗಿ ಮ್ಹೊಂವ್ ಗಾಲ್ನ್, ಸೆಂವ್ನ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಮೊಟಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಉಣಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಿಬೆಚಿ ರೂಚ್ ಆನಿ ಭುಕ್-ಯಿ ಮೊರಾನಾ..ಉತಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ವೋಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ..(ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಸುನೊ ಮ್ಹೊಂವಾಕ್ ಕಾಂಟಳ್ತಾತ್..!!!) ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಿಂ ನಿದಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ನಿದ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.

ಮ್ಹೊಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಕೈಲ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ ಥರಾವಳ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.
1. ಕಾಳಿಜ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್,ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ದುಕಿಕ್,
2.ಕುಡಿಂತ್ ರಗಾತ್, (ತಾಂಬ್ದೆ ಕಣ್ -ಹಿಮೊಗ್ಲೊಬಿನ್) ಚಡಂವ್ಕ್,
3.ಪೊಪ್ಸಾಚ್ಯಾ (ಲಂಗ್ಸ್) ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಂಕ್,ಕೊಂಕ್ಲೆಕ್, ದರ್ಕಲ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್.
4.ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ (ಆಂಟಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್), ಘಾಯ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಜೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್,ಮ್ಹೊಂವಾ ಮೂಸ್ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಜ್,ದೂಖ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್.(ಘಾಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹೊವ್ ಸರಯ್ಜಾಯ್),
5.ಸುಕಿ ಕೊಂಕ್ಲಿ, ದರ್ಕಲ್ ಪಾತೊಳ್ ಕರುಂಕ್,
6.ಬರ್ಯಾ ನಿದೆಕ್ (ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಊಬ್ ಉದ್ಕಾಂಕ್ ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಮ್ಹೊವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಯ್ಜಾಯ್),
7.ತೊಂಡ್ ನಿತಳ್ ದವರುಂಕ್( ಗಾರ್ಗಲ್), ದಾಂತ್ ಝಳ್ ಝಳುಂಕ್, ದಾಂತಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲೆಂ ಭಾತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್,ದಾಂತಾ ಸಂಬಂದಿ ಪಿಡೆಕ್ ಆನಿ ದೂಖಿಕ್.
8.ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್,
9.ಪೊಟಾ ಜಳ್ನಿ (ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್), ವಿಸರ್ಜನ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತರ್ಮಳ್ ಚಲನಾಕ್,ಅಲ್ಸರಾಕ್,ಜಿರ್ವೊಣೇಕ್.
10. ಉತಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಟೊನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್
11. ಲೈಂಗಿಕ್ ಉತ್ತೇಜನಾಕ್,ಭುರ್ಗಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಮ್ಹೊಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ (Honey Nutritional value per 100 g.
===============================
ಬಳ್,... Energy 1,272 kJ (304 kcal)
ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್...Carbohydrates 82.4 g
ಸಕರ್...- Sugars 82.12 g
ನಾರ್...- Dietary fiber 0.2 g Fat 0 g
ಪ್ರೋಟೀನ್...Protein 0.3 g
ಉದ್ಕಾಂಶ್...Water 17.10 g
ರಿಬೊಫ್ಲೆವಿನ್...Riboflavin (vit. B2) 0.038 mg (3%)
ನಿಯಾಚಿನ್...Niacin (vit. B3) 0.121 mg (1%)
ಪೆಂತೊತೊನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ Pantothenic acid (B5) 0.068 mg (1%)
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ,...Vitamin B6 0.024 mg (2%)
ಫ್ಲೊವೇಟ್...Folate (vit. B9) 2 μg (1%)
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ...Vitamin C 0.5 mg (1%)
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ...Calcium 6 mg (1%)
ಲೊಂಕಾಡ್...Iron 0.42 mg (3%)
ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ...Magnesium 2 mg (1%)
ಫ್ಹೊಸ್ಫೊರಸ್...Phosphorus 4 mg (1%)
ಪೊಟಸಿಯಂ...Potassium 52 mg (1%)
ಸೊಡಿಯಂ...Sodium 4 mg (0%)
ಝಿಂಕ್...Zinc 0.22 mg (2%).
ಮೂಳ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ : ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಬೂಕ್.

1 comment:

  1. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ, ತುಮ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಮೊಂವ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರತಿಕ್ ಒಕತ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಮೊಂವ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ತತ್ವ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವತ್ ಪುಲೊಂವ್ಕ್ ಅದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.