36. ಚೊವ್ತೊ ರಾಯ್..!

ಗರ್ಧನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಖುದ್ದ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಿಳ್ಶಿಲ್ಲೆ .ವ್ಹಯ್ ವಿಗಾರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಗರ್ಧನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಬೊರೊ ಸೊಭಾಜೆ ಪಳೆ, ದೆಕುನ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೆಸ್ತಾ  ಥಾಂವ್ನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಅನಿಂ ಬೊಕ್ರೆ ಪಾವಾನಾಶೆಂ ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನೆಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉದೆಂತಿಚೆ ತೇಗ್ ರಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ರಾಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಜಾಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಅಸ್ಲೆ ಕೀ, ಅಮ್ಚೊ ಗರ್ಧನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾವ್ನಾತ್ಲೊ, ಇಮಜ್ಯೊ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಮಾಂಡುನ್ ದವೊರುನ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ನೆಕತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಅಂಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಪರ್ಜಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲೆ.ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್, ಜುಜೆ ಅನಿಂ ಮೊರಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೊರ್ವಾಂ ಖಾವ್ಣೆರ್ ನಿದಯ್ಲೊ. ರಾಯ್ ಭಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್ ಪಳಂವ್ನ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ಲೆ ಅನಿಂ ನಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಗರ್ಧನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆ ಕಾಮ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್,ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಬಿತೆರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಮೊದೆಂ ಮೊದೆಂ ಸೆವಾಕ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಪಯ್ಣಾರಿ, ಅಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸ್ ವಿಶೇಶ್ ಅಂಕೊ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಅನಿಂ ತಾಂತುನ್ ವಾಚ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪಾಣಿಕ್ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಅಸ್ಲಿಂ. - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂಚಿ ಬೊರಿ ಖಬರ್ ಅಯ್ಕೊವ್ನ್ ಉದೆಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚೋವ್ಗ್ ರಾಯ್ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್,ನಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಯ್ಸರ್ಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಭಾಂಗರ್, ದುಸ್ರೊ ಧುಂಪ್, ತಿಸ್ರೊ ರಗ್ತಾಂಬೊಳ್ ಅನಿಂ ಚೊವ್ತೊ ವಜ್ರಾಚಿ ಮೊತಿಯಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್,ನೆಕೆತ್ರಾನ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲೆ. ಚೋವ್ಗ್ ರಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಖಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ತಾಂಕಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಭೆಟ್ತಾ.ರಾಯಾಂನಿ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಜೆಜು ಭಾಳ್ಕಾವಿಶಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆ, ತೇಗ್ ರಾಯ್ ಶೀದಾ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆ ಅನಿಂ ಚೊವ್ತೊ ಅಪ್ಲೆ ಎಕ್ ಮೊತಿಂ ತೊ ವಿಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ತೊ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಅಪ್ಣಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಾತ್, ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅತಾಂ ದೋನ್ ಮೊತಿಂ ಹಾತಾಂತ್, ಜೆಜುಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಸಾ, ಅಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ರಾಯಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಅನಿಂ ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ದರ್ತಾ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ವಾಟೆರ್ ತೊ ಚಿಂತಾ ತೀನ್ ಮೊತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಮೊಜ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್, ಯೆದೊಳ್-ಚ್ ಏಕ್ ಮೊತಿಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲೆ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತಾನಾ, ವಾಟೆರ್ ತಾಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಭೆಟ್ತಾ. ತಾಚಿ ತಾಕಾ ಬಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಾಚಿ ತೊ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಅಪ್ಣಾಚೆ ದುಸ್ರೆ ಮೊತಿಂ ವಿಕ್ತಾ. ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವಕ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತಾ ಅನಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತೊ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ತವಳ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಾತ್,ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಅಫ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಚಿ ತೊ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ.ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಮೊಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಅಪ್ಣಾಂಚಿ ದೋನ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಜೆಜುಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಸಾ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ತೇಗ್ ರಾಯಾಂ ವಿಶಿ ತೊ ಚಿಂತಾ ಅನಿಂ ಮ್ಹುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ದರ್ತಾ.

ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅತಾಂ ಉರ್ಲಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮೊತಿಂ. ಹೆಂ ಘೆವುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಶೆಂ ಭೆಟ್ಚೆ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತಾ ಮೊಸ್ತು ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾ. ವಾಟ್ ತಾಚಿ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಚಮ್ಕಾತಾ. ಜೆಜುಕ್ ಖಂಡಿತ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ತಾಕಾ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಅನಿಂ ಹೆಂ ಉರುಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಮೊತಿಂ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಿತಾಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವೆತಾ. ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಅಶ್ರಮ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲೋಕ್ ಮೊಸ್ತು ಕಸ್ಟಾತಾ, ತಾಂಕಾ ಸಾರ್ಕೆ ವಸ್ತುರ್ ನಾತ್ಲೆ. ಜೆಂವ್ಕ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ನಾತ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ತೊ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾ. ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿ ಅಸ್ಚೆ ಉರುಲ್ಲೆ ತೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮೊತಿಂ ತೊ ವಿಕ್ತಾ.ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಸಗ್ಳೆ ತೊ ಹ್ಯಾ ಅಶ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತಾ.ಅಶೆಂ ತೊ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅಸ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ. ತೀನ್ ಮೊತಿಂ ಅಸ್ಲಿ ತೀನೀ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವೆತಾಂ.

ಅಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಯ್ರ್‌ಸರ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ತೆಗಾ ರಾಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ, ಅಪ್ಣಾಚೊ ರಿತೊ ಹಾತ್ ತೊ ಪಳೆತಾ. ಜೆಜುಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಅತುರಾಯ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಜಗ್ಲಾಯ್ತಾ, ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾತಾ. ವೇಳ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ತೀನ್ ವರಾಂಚೊ. ರಾಯ್ ಅಸ್ಲೊ ಕಾಲ್ವರಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪೈಲೆ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ರಾಯ್ ಪಾವ್ತಾ ಗೊಲ್ಕಾಥಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್. ಥಂಯ್ಸಾರ್ ತೊ ದೆಕ್ತಾ, ಸಬಾರ್ ಜುದೆವ್, ಅನಿಂ ಜೆಜುಚಿ ಅವಯ್ ಮರಿ. ಜೆಜು ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ ಖುರ್ಸಾರ್. ಅನಿಂ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕಾತಾ "ಸಂಪದಲೆ"

ಚೋವ್ಗ್ ರಾಯಾನಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತರಿ,ಸಾಂಗಾತಿ ತೇಗ್ ರಾಯ್ ತೆತ್ತಿಸ್ ವರ್ಸಾ ಪೈಲೆ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೆ. ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್ ತೆ ಭೆಟ್ಲೆ, ನಮಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಅಪ್ನಾಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಭಾಂಗಾರ್, ದುಂಪ್, ರಗ್ತಾಂಬೊಳ್ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಪಿಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಚೊವ್ತೊ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಭೆಟೊವ್ನಾ ತರಿ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಭರ್ ತೊ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ರುಪಾರ್, ಅಶ್ರಮಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾಂತಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಯಾವಿಶಿ ಖಂಯ್ಸಾರಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾ ತರಿ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಎಕ್ ಕಾಲ್ಪಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ.ಅನಿಂ ಆಜ್ ತೊ ಚೊವ್ತೊ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಅನಿಂ ತುಂ.ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಎಕ್ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ಭಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ತುಮ್ಕಾ ಹಾಡುಂ ಸೊಂತೊಸ್, ಸಮಧಾನ್...!!!

1 comment:

  1. ಚೊವ್ತ್ಯಾ ರಾಯಾಚಿ ದೇಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಘರ್ಜೆಚಿ, ಹರ್ಯೆಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಸೊಮಿ ಅಸ್ತಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ಗಮ್ಮತಾಂ ಮರ್ಚಾಂತ್ ನೈಂ ಬಗಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಚಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಅಮಿಂ ಸೊದುಂಕ್ ಅಸಾ, ತಾಂಚ ಘರ್ಜೆಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ, ತವಾಳ್ ಅಮಿಂ ಅಚರ್ಸುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸ್ ಫಳಭರಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ..

    ReplyDelete

Powered by Blogger.