35. ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ !!!!

ಏಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 10 x 20 ಕಿತ್ಲೆ೦, ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮಿನುಟಾನಿ೦ ಜಾಪ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦. ಆನಿ೦ ಮ್ಹಜಾ ಜಾಪಿಕ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ಹ್ ದುಭಾವ್ ಆಸ್ಸೊ ನಾ೦. ಜಾಲ್ಯಾರ್ " ಆಮಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಪಾತ್ಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ತುಮಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಇಸಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಪ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ತ್ಯಾ ಜಾಪಿಚೆರ್ ಸಹಮತಿ ದಿ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್. ತಶೆ೦ಚ್ಹ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ " ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦? ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ಪಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಶೆ೦ ಲಾಗು ಕರ್ಯೆತ್? ಸವಾಲ್ ಸುಲಾಭ್ ಆಸಾ ನ೦ಯ್ಗಿ? ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಜಾಪಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆನಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡಿ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಿತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ " ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆನಿ೦ ಹಾ೦ವ್ "ಭಾರಿ ಬೊರಿ ಜಾಪ್ ನ೦ಯ್ಗಿ? ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಲಾಗು ಕರು೦ಕ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಕಸ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ೦ ಚಡಾವತ್ ದೆಖಿವ೦ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ವ್.


ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ವರ್ತಿ ಖುಶಿ ಭಗ್ತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿ೦ ಚಲೊ೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಸ್ಟ್ ಭಗ್ತಾತ್. ಏಕಾದಾವೆಳಾ ಮ್ಹನ್ ಕೆಲೆ೦ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ೦ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚೊ ದೀಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕ್ತಾ೦ವ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಚಾನೊ೦ ಆತಾ೦ಚಿ ಘಡಿ ಆಮ್ಚಿ, ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚೊ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಫಾವೊ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಕಿತೆ೦ಚ್ಹ್ ಖಾತ್ರಿ ನಾ೦! ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ೦ ಆಮಿ೦ ಶೆ೦ಬರ್ ರುಪ್ಯಾ೦ಚೊ ಎಕ್ ನೋಟ್ ಪಳೈಲೊ ತರ್, ತಕ್ಶಣ್ ಆಮಿ೦ ಉಕುಲ್ನ್ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ತೊ ಶೆ೦ಬರಾಚೊ ನೋಟ್ ಕಶೆ೦ ಖರ್ಚು೦ಚೊ ಮ್ಹುಳ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಮ್ಹಸ್ತ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಾಯ್ತಾ೦ವ್. ಏಕಾದಾವೆಳಾ ಆಮಿ೦ ತೊ ನೋಟ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ತಕ್ಶಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ೦, ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಪಳೆಯಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ಆಶೆ೦ಚ್ಹ್ ಆಮಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ಪಣಾ೦ತ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚೊ ದೀಸ್ ವಿ೦ಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆ೦?

ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸೊಮಿ ಜೆಜ಼ು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಚೊ ಏಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಮ್ಹನಿಸ್. ಗಳ್ಯಾಕ್ ಭಾ೦ಗಾರಾಚಿ ಚೈನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಸೊಭಿತ್ ಖುರಿಸ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ. ಜಶೆ೦ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೊ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಖುರಿಸ್ ಪಾವಯ್ಲೊ, ತಶೆ೦ಚ್ಹ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಬಾರ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಖುರಿಸ್ ವಾವೊ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ೦ ಆಮಿ೦ ಥಿರಾಸಾಣೆ೦ತ್ ಹೆ ಖುರಿಸ್ ವಾವೊ೦ವ್ನ್, ಪೊ೦ತಾಕ್ ವಾವ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ತರ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ೦ ಸರ್ಗಿ೦ಚೆ ರಾಜ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆ೦. ಏಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವಾನ್ ತ್ರಿ೦ದಾದಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦. ಏಕಾ ದೆವಾ ಥ೦ಯ್ ತೇಗ್ ಜಣ್, ದೇವ್ ಬಾಪ್, ದೇವ್ ಪೂತ್ ಆನಿ೦ ದೇವ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸಾ೦ತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜಾಗಾಯ್ತಾ. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮಿ೦ ದುಭಾವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಗರ್ಜ್.

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಉಳ್ಟಾ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚಿ ಪದ್ವಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ನಾ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾ೦. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆ ಕರು೦ಕ್ ನಾ೦ತ್. ಸಾ೦ ಜುವಾ೦ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊರೊವ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾ "ಜೆಜ಼ುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಬರೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್ ತಿ೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ಆಟಾಪು೦ಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಚ್ ಪಾವಾಸೊನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ (ಜುವಾ೦ವ್ 21 : 25 ) ಪಳೈಲೆ೦ಗಿ? ಸ೦ಸಾರ್ ಹೊ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ೦ ಸೊಮ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಬರಯ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಾ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ದವರು೦ಕ್ ಜಾಗೊ ಪಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್, ಆತಾ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾ೦ ತೆ೦ ದರ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಥೆ೦ಬ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ! ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾತ್ ಲ್ಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ಹ್ ನಾ೦. ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸವಾಲಾ೦ಕ್ ಜಾಪಿ ಆಸಾತ್!

ಧರ್ಮ್ ದುತಾ೦ಚಿ ಕ್ರತ್ಯಾ೦ 11 : 26 ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾ೦ " ಆ೦ತಿಯೊಕಾ೦ತ್ ಶಿಸಾ೦ಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪೌವ್ಟಿ "ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್" ಮ್ಹುಣ್ ನಾ೦ವ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ಆಜ್ ಆಮಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ಯ್ ಲೋಕ್ " ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್. ಆನಿ೦ ಆಮಿ೦ ಜಶೆ೦ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ಶಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿ೦ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೆ, ತಶೆ೦ಚ್ಹ್ ಆಮಿ೦ಯ್ ತ್ಯಾಚ್ಹ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿ೦ ಚಲೊ೦ಕ್ ಆಸಾ. ಜಶೆ೦ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಗಿ ತಶೆ೦ಚ್ಹ್ ಆಮ್ಕಾ೦ಯ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ೦ಚೊ, ಗರಿಬಾ೦ಚೊ, ನಿರ್ಗತಿಕಾ೦ಚೊ ಆನಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ೦ ನೀಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಜಾತಾ೦ವ್. ಹೆರಾನಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ನ೦ಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ದೆಖಿ೦ತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ " ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ " ಮ್ಹುಣ್ ವಳ್ಕಾಜಾಯ್!

No comments

Powered by Blogger.