6. ವಿಧೇಯ್ಪಣ್

ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಶೆಂ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಅಮಿಂ ಚಿಂತುಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಂವ್ ತರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಥರಾನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಗೀ ಮುಳ್ಳೆ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಅಮ್ಚಿ ಮತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪುರೊ? ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೊವ್ಯಾಂ. ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭ್ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮ್ಹಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ಅವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಇಸ್ಟಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅನಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಘೊವಾಕ್ ಅಶೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಚ್ಯಾಕಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಅಫಿಸಾಂತ್ ಧನ್ಯಾ ಥಂಯ್ ನವ್ಕರಾಕ್ ಚಡ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಮತ್ ತಕ್ಶಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಧನ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಚೆ ತೆಂ ಭೆಂ.

ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಶಕಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಅಸ್ಚೆ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಕಾರಣ್ ಪರೀಕ್ಶಾ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಶೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಶಿಕ್ಶಕಾ ಥಂಯ್ ಅಸ್ತಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವಿಧೇಯ್ಪನಾಚೆ ಮೂಳ್ ಭೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ನೀಜ್ ರುಪಾಚೆ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್.  ತರ್ ನೀಜ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮೊಗಾ ದ್ವಾರಿ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚಿ ಚಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್. ಮೊಗಾ ದ್ವಾರಿಚ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಧೆಯ್ ಜಾತಾಂವ್.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊನ್ಹ್ಸಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ (ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಾಸ್ತಿಕ್, ಅನಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಧರ್ಮ್-ಶಾಸ್ತ್ರಿಂಕ್) ಎಕಾ ತರಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಮುಳ್ಳೆ ಕಾಳೆ ಖತ್ ಅಸಾ. ಮೊಜೊ ವೈಯಾಕ್ತಿಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜಿವಂತ್ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಜುವಾಂವ್ ಚೊವ್ದಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಅನಿಂ ವಾಕ್ಯ್ ದುಸ್ರೆ ಹಾಚೆರ್ ಥಿರ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್ ಅಸಾ. “ಮೊಜಾ ಬಾಪಾಚಾ ಘರಾ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಡಾ ಅಸಾತ್, ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತೊ. ಹಾಂವ್ ಅತಾಂ ವಚೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ.” (Jn 14:2) ಜೆಜುಚಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರಿಕಲ್ಪಾನ್ ನಾಶೆಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸತಾಚೆ ಉತಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಸ್ಪಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸ್ಚಿ ಬಾಸಾವ್ಣಿ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೇವ್ನ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಜೆಜುಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಮ್ಹಕಾ ಸಗ್ಲೊಚ್ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಪುಣ್ , ತ್ರಿಂದಾದಿ ಥಂಯ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾತಾ.

ಸಮರ್ಪಣ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಗಲ್ಪಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಎಕ್ದಾಮ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಸಮರ್ಪಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಸಾರ್ ಅಸಾ ವೇಳ್ ಮುಳ್ಳೆ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕಾಂತಾಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭನಿಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ಸಮರ್ಪಣ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಚಿ ಥೊಡಿ ಮಿನುಟಾ ಪುಣಿ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ವಾಚುನ್ ಅಮ್ಚಿ ಮತ್ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕರ್ಚಿ. ಮೆಜಾಪ್ ಪಳಯ್ನಾಶೆಂ ಅಮ್ಚೇ ಗೂಣ್ ಪಳೊಂವ್ಚೊ ದೇವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂ. ಇತ್ಲೆ ವಾಚುನ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೆ ಹಾಜರ್ಪೊಣ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿ ಜಾತಾ ಅನಿಂ ದೇವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಯಾ ಮ್ಹುಖಂತಾರ್ ಕಾಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾ.

ದ್ವಿತಿನಿಯಾಮ್ ಅದ್ಯಾಯ್ 28 ವಾಕ್ಯ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ದಾ. ದಯಕರುನ್ ವಾಚಾ. ತಾಚೆ ಪಯ್ಕಿ ದೋನ್-ತೀನ್ ವಾಕ್ಯ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಬರಯ್ತಾ.

“ಸರ್ವೇಸ್ಪರ್ ತುಜಾ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ತುಂ ಅಯ್ಕಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ತುಜೆರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ತುಂ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಅಶೀರ್ವಾದಿತ್ ತುಂ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ. ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಸರ್ವೇಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ಸೊಲ್ವಾಯ್ತಾಲೊ, ಅನಿಂ ತಾಂಕಾ ತುಜೆ ಅಧಿನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ವಾಟೆನ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಅಯ್ಲೆಲೆ ತೆ ಸಾತ್ ವಾಟಾಂನಿ ತೆಂ ಪಳ್ನ್ ದಾಂವ್ತಾಲೆ. ತುಜಾ ಕೊಟಾರಾಚೆರ್ ಅನಿಂ ತುಂವೆ ಹಾತಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಸರ್ವೇಸ್ಪೊರ್ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಸರ್ವೇಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ತುಕಾ ದಿತಾ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ತೊ ತುಜೆರ್ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ”

ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕೆದ್ನಾ ಮೊನ್ಶಾಚಿ ಯೋಜಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚಿ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್ ಗೀ ತೆದಾಳಾ ದೇವ್ ತಾಚೆರ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ತುಜೆರ್ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ಕೀ ದೆವಾಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಮ್ಹುಖಾಂತಾರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪಾನಾಶೆ ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಅಮಿಂ ಜಿಕ್ತಾಂವ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಅತ್ಮೀಕ್ ಹಂತಾರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚೇ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಅಮ್ಚೇ ಜಾತಾ ಮುಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಅನಿಂ ಹೊಗ್ಳ್ಯಾಪ್

No comments

Powered by Blogger.