34. ಅಮ್ಚೊಂ ರೈತ್!


ಪೆ೦ಟೆ೦ತ್ ಏಕ್ ರೈತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦. ರೈತ್  ಮ್ಹುಣಾಲೊ "ಮತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್", ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ರೈತಾಕ್ ಮಾನ್ ಮೊರ್ಯಾದ್ ? " ಹಾ೦ವೆ೦ ಕುಟ್ಟುನ್ ಮ್ಹುಳೆ೦ " ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಬೆಸಾಯ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಮಾಡಾಚೆ೦ ತೋಟ್ ಆಸಾ. ಮಾಡ್ಯಾನಿ೦ ಪೊಪ್ಳಾ೦ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊನ್, ಕಡಕ್ಕ್ ನೋಟ್ ಮೆಜ್ತಾಯ್..ಹೆಹೆಹೆ. ತಾಕಾ ತಾಚೆ೦ ತೋ೦ಡ್ ಬಾವೊನ್ ಮುಣಾಲೊ " ಹ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಗಿ ಹಿ ಬೆಸಾಯ್? ಬೊರೆ೦ ಭಿಯಾ೦ಕ್ ತಣಾಚಿ೦ ಭಿಯಾ೦ ಬೊರ್ಶಿತಾತ್, ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಆರ್ಧಿ ರೇ೦ವ್ ಆಸ್ತಾ, ಕಿಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾರ್ಚೆ೦ ವಕಾತ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಮಿ೦ಚ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ, ಕಿಡೆ ಮೊರಾನಾ೦ತ್, ಹರ್ಯೆಕಾ೦ತೀ ಮೋಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ೦ ರೈತಾಚೊ ಗಳೊ ದಾ೦ಬ್ತಾತ್ ”. ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಕಾ ಮೊಸ್ತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆ೦. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ೦ಗ್ಳೂರ್ಚೊ ರೈತ್ ರಾಜಕಾರಣಿ೦ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಚಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಕಾ೦ಯ್ ರಾವ್ಲೊಗಾಯ್ ಮುಣ್ ಭಗ್ಲೆ೦.( ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತ ರೈತ )

ತ್ಯಾ ರೈತಾನ್ ಪೆ೦ಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೊಣಿಯೆ೦ತ್ ಪೊಪ್ಳಾ೦ ಮಾಕಾ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೈಲಾಗ್ಲಿ೦. "ಹ್ಯಾ ಪೌವ್ಟಿ೦ ಮಾಡಿಯೆ ತೊಟಾ೦ತ್ ದೆವಾಚಿ೦ ದಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾ೦ ಪಡ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ" ಹಾ೦ವೆ೦ ಕುಟ್ಟುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ವರ್ತ್ಯಾ ಕುಶೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಫುಲೊವ್ನ್, ಮಿಶಿಯೊ ಪಿ೦ಟಾ೦ವ್ನ್  ಮ್ಹುಣಾಲೊ " ಭಾರೀ ಬೊರಿ ರೇಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮುಣ್ತಾಗಾ ಜೋವಿನ್ ಬಾಬಾ, ಪಾನ್ಪೊಡ್, ಪಾನ್ ಪರಾಗ್ ಆಸಲೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚೊ ಗವರ್ನ್ಮೆ೦ಟ್ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಖಾಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತಿತ್ಲೊಚ್ ಡಿಮಾ೦ಡ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ೦ ಆತಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ಚೆ ರೈತ್ ನ೦ಯ್, ಆಮ್ಕಾ೦ಯ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಬರಪ್ ಆಸಾ, ಆನಿ೦ ಖ೦ಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಣ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಬೊರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ.

ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ಯಾ ರೈತಾನಿ೦ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ಣ್, ಧನ್ಯಾ೦ಚಿ ಆನಿ೦ ದಲಾಲಿಚಿ೦ ಪೊಟಾ೦ ಭರ್ಲಿ೦. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾ೦ ಆಮಿ೦ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆತಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಕ್ರಶಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಲೋಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ನಾ೦ತ್, ತಾ೦ತ್ಯಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಲೊ ಸಯ್ತ್, ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ರೆoವೆರ್ ಸುಕ್ಚಿ೦ ಸ್ವಪ್ಣಾ೦ ಚಿ೦ತುನ್ ಆಸಾ. ಗಾದೆ ಕಾಡ್ಣ್ ಟೆರೆಸಾಚಿ೦ ಘರಾ೦ ಭಾ೦ದ್ತಾತ್ ಆನಿ೦ ವೊಡ್ವಿಕಾಯ್ ದಾಕೈತಾತ್, ಗಲ್ಪಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ೦, ಕಾ೦ಗಾಲ್ ಜಾಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಬೂಧ್ ಆಸಾಗಿ ಸಾಯ್ಬಾ? ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಫಳಾಭರಿತ್ ಶೆತಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ರೆ೦ವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ೦ ಕೆಲಿ೦. ಆನಿ೦ ಆತಾ೦ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತೊಟಾ೦ತ್, ಕೆ೦ಳ್ಬೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಚ್ ಕೆಳಿ೦ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾತ್. ಮಾಡಾರ್ ತೆ೦ಡೆಲ್ ಪೂರಾ ಜಡೊನ್ ವೆತಾತ್. ಆತಾ೦ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀ೦ವ್ನ್ ಕಿತೆ೦ ಫಾಯ್ದೊ ? ಘರ್ ಕಾಡ್ಣ್ ಆತಾ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗಾದೆ, ತೋಟ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾವೇ ? ಮಲ್ಘಾಡ್ಯಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬೆಸಾಯೆಚೊ ಜಾಗೊ, ಮಾಡ್- ಮಾಡ್ಯೆಚಿ೦ ತೊಟಾ೦ ವಿಕುನ್ ಆಮ್ಚೆ ರೈತ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲೆ, ಮಾಜಾ ಕರ್ನ್, ಆಸ್ ಲ್ಲೆ೦ ಹೊಗ್ಡೊನ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಬೊಸೊನ್, ಮಾಕಾ ಪೊಳೆ೦ವ್ನ್ ಮೊಸೊರ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಮಾಕಾಯ್ ಸಬಾರಾನಿ೦ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆ೦ ಮೋಲ್ ದಿತಾ೦ ಮುಳೆ೦, ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾನಿ೦ ಕಸ್ಟ್ ಕಾಡ್ಣ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಬೆಸಾಯ್, ಮಾಡಾ ಮಾಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ತೊಟಾ೦ತ್ ಘೊಳೊನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಭಾರಾ ಜಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಪೊಟಾಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಣೆ೦ ಕರಿನಾತ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾನಾ, ಮಾಕಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚೆ೦ ಪಿಶೆಪಣ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦. ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೂದಾ೦ತ್ ಚಾಳ್ ಲ್ಲೆ೦ ತಾಕ್ ತಾ೦ಕಾ ಪಿಯೊ೦ಕ್ ದೀ೦ವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ದಾಡ್ಲೆ೦. ತುಳ್ವೆ೦ತ್ ಎಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ ನ೦ಯ್ ಗಿ ಸಾಯ್ಬಾ " ಜನಮರ್ಲಾ ಜಾತ್ರೆ ಮರ್ಲಾ " ತಶೆ೦ ಎಕ್ಲೊ ಗಲ್ಪಾಕ್ ಗೆಲೊ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೊಟಾಜಾಳ್. ತಾಚ್ಯಾಯ್ ಪುತಾಕ್ ದಾಡ್ಲೆ೦. ಥೊಡೊ ತೇ೦ಪ್ ದರ್ಬಾರ್ ಕೆಲೆ೦, ಆತಾ೦ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಪೂರಾ ಬೆಕಾರ್ ಬೊ೦ವ್ತಾತ್. ಆಸುಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ೦ಚೊ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಪೂರಾ ಗಲ್ಪಾಕ್ ದಾಡು೦ಕ್ ಜಾಲೆ೦, ಗಲ್ಪಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್ ಪಿಕ್ತಾಯೆ ಸಾಯ್ಬಾ?, ಏಕ್ಲಾನ್ ಘರ್ ಭಾ೦ದ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ತಾನಾ೦, ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಘರ್ ಭಾ೦ದಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಸಮಧಾನ್ ನಾ೦. ಆಸುಲ್ಲಿ ಸುಕಿ ಭಾಕ್ರಿ ಮೊರ್ಯಾಧಿನ್ ಖಾ೦ವ್ಚಿ೦ ಸೊಡ್ಣ್ ವಡ್ಪಾಣ್ ದಾಕೊ೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾವೇ ? ಕಿತೆ೦ ಮುಣ್ತಾಯ್ ತು೦ ಜೊವಿನ್? " ತ್ಯಾ ರೈತಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಎಕ್ ಲಾನ್ಶೆ೦ ಭಾಶಣ್ ಚ್ ದಿಲೆ೦.

ಆತಾ೦ ತಾಚೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಕೊರ್ಪಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿ೦ ಸತಾಚಿ ಜಳಾಕ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಹೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಸು೦ದರ್ ಮ೦ಗ್ಳೂರಾಚೊ ರೈತ್ ಗಿ ಯಾ ಕೊಲೆಜಿ೦ತ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿ ಮುಣ್ ಮಾಕಾ ಧುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಬೆಸಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳೈತಾಲೊ೦ ಆನಿ೦ ತಾ೦ಚಿ ತಿ ಕಸ್ಟಿ ಜಿಣಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭಗ್ತಾಲೊ೦. ತ್ಯಾ ವೊತಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಾಣಿ೦ ಕಾಡ್ಚಿ ತಿ ವಾ೦ವ್ಟ್ ಪಳೈತಾನಾ, ಮೊಜೆ೦ ನೆ೦ಟ್ತೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಭಿರ್ಮೊತಿನ್ ರಡ್ತಾಲೆ೦. ಆನಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ೦. ತಿ೦ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦, ಆನಿ೦ ತಾ೦ಕಾ೦ಯ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಮೆಳಾಶೆ೦ ಕರ್ ದೆವಾ ಮುಣ್ ಮೊಜೆ೦ ಖಾಲ್ತೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ದೆವಾ ಕಡೆನ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ರೈತಾಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ತರೀ ಮೊಜೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಭಗ್ಲೆ೦. ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಳೈಲ್ಲೊ ರೈತಾಚೊ ಪೂತ್, ರೈತ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಚ್ ಉರ್ಲೊ ಆನಿ೦ ಆಜ್ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕಾಸ್ಟಿ ಬಾ೦ಧುನ್ ಪೆ೦ಟೆ ಮುಣಾಸರ್ ಮುಡೊ ವಾವೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಆನಿ೦ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಆಜ್ ನಿತಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಶಿ ದಿಸ್ತಾ.  

"ಕಾಲೆ೦ ಸೊಪ್ಣೆತಾಯ್ ತು೦ ಸಾಯ್ಬಾ? " ತಾಣೆ೦ ಕುಟ್ಟಿತಾನಾ೦, ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಸ೦ಸಾರಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ೦. ಕಶೆ೦ ಚಲ್ತಾ ತುಜೆ೦ ಕಾಮ್? ಕೆದಾಳಾ ಗಲ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವಚೊ೦ಕ್? ....ಸವಾಲಾಚೊ ದಾಳೊಚ್ ಮೊಜೆ ಮುಖಾರ್ ತಾಣೆ೦ ದವರ್ಲೊ. ಏಕಾಕೀ ಜಾಪ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾಕಾ ಪಳೆ೦ವ್ನ್, ಆಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ೦. " ಆಮಿ೦ ಬೊಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಚಾ ಪಿಯೆಯಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ಮ್ಹುಣಾಲೊ" ಮುಖಾರ್ ಎಕ್ ಬೊರೆ೦ ಹೊಟೆಲ್ ಉಕ್ತೆ೦ ಜಾಲಾ೦, ಥ೦ಯ್ ತುಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್, ಮೊಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಭಾಲಿಚೊ ಬೊಕ್ರೊ ಜಾಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ೦ ಮ್ಹುನ್ ಚಿ೦ತುನ್, ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ೦, ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. 

ಹೊಟೆಲ್ ಪಳೈತಾನಾ೦, ಮ್ಹಕಾ ಭಗ್ಲೆ೦, ಹಾ೦ವ್ ಪೂರಾ ಫಸ್ಲೊ೦. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ೦ ಹ್ಯಾ ರೈತಾನ್ ತೀನ್ ತೀನ್ ಪ್ಲೆಟಿ ಆರ್ಡಾರ್ ದಿಲೆ೦ಚ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ಹಲ್ತಾರ್ ಪ್ಯಾ೦ಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾ೦ವ್ನ್ ಪರ್ಸ್ ಆಸಾ ಮುಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲಿ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವೈಟಾರಾಕ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆ೦. ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಆಸೊ೦ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹುಣ್ ಲೋವ್ ಮೆನುಕಾರ್ಡ್ ಪಳೈತಾನಾ೦, ಮಾಕಾ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, "ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗಲ್ಪಾಗರ್ ಮೋಲ್ ಪಳೈನಾ೦ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ" ಲಜೆನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪೊ೦ವ್ನ್ ಮ್ಹುಳೆ೦ " ಹಾ೦ಗಾ ಕಾಲೆ೦ ಪೂರಾ ಮೆಳ್ತಾಗಿ ಮುಣ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಆಸಾ೦ ಭಾವಾ...ಹೀಹಿಹಿ". ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪೊಟಾರಿ ರೈತ್ ಘಟ್ಟ್ ಖಾ೦ವ್ನ್ ದೆ೦ಕ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ ಭಗ್ಲೆ೦.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ೦ ವೈಟರಾಕ್ ಆಪಾ೦ವ್ನ್, ಪಾ೦ಚ್ ಪ್ಲೇಟಿ ಕಾಟ್ಲೆಟ್ ಆನಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ಪ್ಲೇಟಿ ಮಾಸಾಲಾ ದೋಸಾ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕರ್ನ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಹವಾನಿಯ೦ತ್ರಿತ್ ಹೊಟಿಲಾ೦ತೀ ಹಾ೦ವ್ ಭಾರೀಕ್ ಘಾಮೆ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ೦ . ವೈಟರ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಹಾಡ್ಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ೦, ಹ್ಯಾ ರೈತಾಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಖ೦ಯ್ ನಾತುಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಮಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ರಾಗ್ ಗಿಳುನ್ ನಿತಳ್ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಮ್ಹುಣಾಲೊ " ಹಾ೦ಗಾ ಪೂರಾ ಬೊರೆ೦ ಮೆಳ್ತಾ, ಭಾರೀ ರೂಚ್ " ರಾಗ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ " ವಯ್....ವಯ್, ಬೊರೆ೦ ರೂಚ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹುಳೆ೦. ಬಿಲ್ಲ್ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಪಾವುಲ್ಲೆ೦ಚ್ ತ್ಯಾ ರೈತನ್ ಮೊಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆ೦ ಬಿಲ್ಲಾಕ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ದಾ೦ವ್ನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೀತಾನಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ೦ ಜಾಲೊ೦. ತಾಣೆ೦ಚ್ ಪೂರಾ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರೀಕ್ ಕರ್ನ್, ಆಮಿ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಯಾ೦ ಮುಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ೦ ಕುಟ್ಟಿತಾನಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ೦.

ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ " ತುಕಾ ಆನಿ೦ ಕ೦ಯ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಆಸಾ ಜೋವಿನ್ ಬಾಬಾ ? ಸವಾಲ್ ತಾಚೆ೦. ಘರಾ ವೆಚೆ೦ ಮುಣ್ ಭಾರೀಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಕೂಡ್ಲೆ ತಾಣೆ೦ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ " ಬೊಸ್ ಹ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆರ್, ಘರಾ ಕಾ೦ಯ್ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ೦, ಪರತ್ ಮೆಳ್ಯಾ೦ " ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ತೊ ಮುಣಾಲೊ " ಮೊಜೊ ಹೊ ಈಸ್ಟ್, ಪಯ್ಶೆ ಕಾ೦ಣ್ಗೆನಾಕಾ, ಉಡಾಸ್ " ತ್ಯಾ ರೈತಾನ್ ತಾಚೆ ಹಾತಾ೦ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಖಾಣಾಚಿ ಪಾರ್ಸೆಲಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಮ್ಹಕಾ ದೀ೦ವ್ನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ" ಹೆ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವರು೦ಕ್ ಮುಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲ್ಲೆ೦, ಘರಾ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಇಸಾರ್ಲಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾ೦ಗ್, ಹಾ೦ ಕಿತೆ೦ಯ್ ಕಸ್ಟ್ ಆನ್ವಾರಾ೦ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಮಾಕಾ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಲಜೆನಾಕಾ " ಚಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರೊ೦ಕ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆಚೊ ಹಾ೦ವ್, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆರ್ ಬಸೊನ್ ಮತಿ೦ತ್ ಚ್ ಮ್ಹುಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ " ವಾರೆ..ವಾ.. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮ೦ಗ್ಲೂರ್ಚಾ ರೈತಾ !!! 

No comments

Powered by Blogger.