32.ತೀನ್ ರುಕಾಂಚಿ ಕಾಣಿ:


ಬೆತ್ಲೆಮ್ ಶಹರಾಂತ್ ತೀನ್ ರೂಕ್ ಬಾರಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾಡೊನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಬಾರಿ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ, ದಾಟೆ-ಮೊಟೆ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ, ಬಾರಿ ಊಂಚ್ ತೆ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ತೆ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ತೀನಿ ರುಕಾಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಚ್ ಮುಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಣಾನಿಂ ಬಾರಿ ಸುಂದರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಅಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ವೊಡಿಜೆ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಶಾನಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಮ್ಚಿ ವೊಡ್ವಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಉಚಾರಿಜೆ ಆಶೆಂ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆ ರೂಕ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಸ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಶೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆ ಜಾಲೆಂ.ಪಯ್ಲೊ ರೂಕ್ :ಆಪುಣ್ ಬಾರಿ ಮೊಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್, ಮೊಜ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ಸಂಸಾರಾಚ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನಿಂ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದಿಜೆ ಅನಿಂ ತಾಣಿ ವಸ್ತಿ ಕರಿಜೆ, ಬೆತ್ಲೆಮ್ಹರಾಚೊ ರಾಯ್ ಯೆಣೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕಾರೆಕ್ ವೆತಾನಾ  ಮೊಜ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಪಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಜೆ ಆಶೆಂ ಮೊಜೆ ಜಲ್ಮ್ ಸಾರ್ಥಾಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಅನಿಂ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಮೊಸ್ತು ರಾಯ್  ಮ್ಹಕಾ ಬೆಟೊಂಕ್ ಯೆತೆಲೆ.

ದುಸ್ರೊ ರೂಕ್ : ಆಪುಣ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ರೂಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಮೊಜಾ ಸಾವ್ಳೇಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿನಿ ಆಸ್ರೊ ಘೆಜೆ ಅನಿಂ ತಾಣಿಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಯೇಜೆ. ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥಾನ್ ಮಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಮೊಜೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ತಾರುಂ (ship) ಬಾಂದಿಜೆ, ತೆಂ ತಾರುಂ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾಜೆಕೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ವಿಸ್ಮಿತ್ ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಂಸಾರಾಚ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮೊನ್ಶಾನಿಂ ತಾಂತು ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಬೊಗಿಜೆ.

ತಿಸ್ರೊ ರೂಕ್ : ಅಪ್ಣಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾಕಿ ಉಬಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಸಂಸಾರಾಚ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಾರೆಂ ವಾಳಶೆಂ ಕರಿಜೆ, ಮೊಜೆತಾವ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯೆತಾವ್ನ್ ಅನಿಂ ಲಾಂಕ್ಡಾತಾವ್ನ್ ಮೊಜಾ ಬೊಂವ್ತೊಣಿ ಅಸ್ಚಾ ಲೊಕಾನಿಂ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆ, ಮೊಜಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಆಧಿಕಾರಿನಿ ಮೊಜೆತಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ದಾರ್ವಾಟೊ ಕರಿಜೆ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವ್ಯಾವಹಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಲಾಜೆ, ಲೊಕಾನಿಂ ಮೊಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟೈಜೆ.

ಆಶೆಂ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ, ರೂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆ, ಹ್ಯಾ ತೀನಿ ರೂಕಾಂಕ್ ಕಾತುರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ರಾನಾಚ್ಯಾ ಆಧಿಕಾರಿನ್ ರೂಕಾಂಕ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಜಾರಿ ಕೆಲೆಂ.
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಾತುರ್ಲೊ, ಖಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಪುಣ್ ರಾಯಾಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೊಗಿ, ತ್ಯಾ ರುಕಾತಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಟಿಂ ದಾಕ್ಟಿಂ ಘರಾಂ ಕೆಲಿಂ ಅನಿಂ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಘೊಟೆ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ರೂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ಚಿಂತುನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಾತುರ್ಲೊ, ಖಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ತಾರುಂ (ship) ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೊಗಿ, ತ್ಯಾ ರುಕಾತಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ದರುಂಕ್ ದಾಕ್ಟ್ಯೊ ದಾಕ್ಟ್ಯೊ ದೊಣಿ (boat) ಕೆಲ್ಯೊ. ರೂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಮರ್ಯಾದಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ರುಕಾಕಿ ತಾಣಿಂ ಕಾತುರ್ಲೊ, ಖಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಪುಣ್ ಶಹರಾಕ್ ಸುಂದರ್ ದಾರ್ವಾಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೊಗಿ, ತಾಚೆತಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ ಶಿರಾಂ ಕರ್ನ್ (ರೀಪ್ ಅನಿಂ ಪಕ್ಕಸ್) godown ತ್ ದಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲೊ, ರೂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಮರ್ಯಾದಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಧಾ (2010) ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೊ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಸುವಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾಂ, ತೊ ಏಕಾ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊಲೊ, ಖಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಪುಣ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೊಗಿ ತ್ಯಾ ರುಕಾತಾವ್ನ್ ಹೊ ಗೊಟೊ ಬಾಂದುಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಅನಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗಾಜಾಯ್ತಾ ಕಿತ್ಲೊ ಭಾಗಿ ಹಾಂವ್ ಮೊಜಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರನ್ ಮೊಜಾ ಘರಾ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಜೆಜು ವಾಡೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ತಾಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗಾಲೀಲೆಯಾ ಸರೋವರಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ ಥಂಯ್ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಆಧಿಕ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಏಕಾ ದೊಣಿರ್ ಬೊಸೊನ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ತೊ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ ದೋಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಖಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ತಾರುಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಲೊಗೀ ತೊಚ್ ರೂಕ್. ಆಜ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ತಾ ಅನಿಂ ಮುಣ್ತಾ ಆಜ್ ಮೊಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಥಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮೊಜ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾನ್ ಮೊಜೆ ವಯ್ರ್ ಬೊಸೊನ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕೆಲೊ, ಕಿತ್ಲೊಂ ಭಾಗಿ ಹಾಂವ್.

ಜೆಜು ತೆತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಚೊಂ ಜಾತನಾ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿತಾತ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಹೀನ್ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಅನಿಂ ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್ತಾತ್. ಖಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಪುಣ್ ಶಹರಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ದಾರ್ವಾಟೊ ಜಾಯ್ಚೆ ಮುಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಗೀ ತ್ಯಾಚ್ ರುಕಾ ತಾವ್ನ್ ಹೊ ಖುರಿಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಜೆದ್ನಾ ಜೆಜು ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೊ, ರೂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ ಅನಿಂ ಮುಣ್ತಾ ಕಿತ್ಲೊಂ ಭಾಗಿ ಹಾಂವ್ ಮೊಜೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಮೊಜೆ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಅಸಾ, ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಜ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಅಧಾರ್ ಜಾಲೊಂ.

1 comment:

  1. Very nice..I liked it keep writing Glany. All the very best

    ReplyDelete

Powered by Blogger.