5. ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್


ಸದಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್-ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಂಬ್ರೊಸಾಮಾಕ್ ಅಸ್ಲೆಲಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್-ಚ್ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕೇಕ್ ವಡ್ ಪರ್ವತ್ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಪರ್ವತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಪಡನಾತ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಖಂತಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಕರ್ನೆಲಾಕ್ ಅನಿಂ ಜೊಕಿಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ ಹೆ ದೊನೀ ಪರ್ವತ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪುತಾ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.
 ಕಶೆಂ ಅಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಚಿಂತುನ್ ಅಸಾಂವ್ ಕೀ ವಡ್ಲೆ ದೋನ್ ಪರ್ವತ್ ಕಾಡ್ಚೆ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪಿಶೆಪಣ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಪುತಾನಿಂ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಅಯ್ಕೊವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಶೀದಾ ಗೆಲೆ ಅನಿಂ ಸಬಾರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹಿ ವಿಶೇಯ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಂಬ್ರೊಸಾಮಾಚಾ ಘರಾ ಅಯ್ಲೆ ಅನಿಂ ಮೊಸ್ತು ಉಲೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂಬ್ರೊಸಾಮಾ ಕಡೆನ್ ತೆ ವಿಚಾರಿ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಪರ್ವತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ಖಂಯ್..ತವಳ್ ತೊ ಮ್ಹುಣೊಲೊ ವ್ಹಯ್. ಹೆ ದೊನಿ ಪರ್ವತ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ಅನಿಂ ಕಾಡುನ್ ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ, ಅಯ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೆ ಅಳೆ! ಪಿಶ್ಯಾಬರಿಂ ಉಲಾಯ್ನಾಕಾ ತೆ ತುಜ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ!! ಬೆಸ್ಟೆ ತರಿಂ.! ತೆದಾಳಾ ತೊ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, ನಾ ಹಾಂವ್ ಹೆ ದೊನಿ ಪರ್ವತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಲೊಚ್, ಅನಿಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾಲೊ, ತ್ಯಾ ವೆಳಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಯೆತಾಲಿ ತಶೆಂ ತಿಂ ಮುಂದಾರ್ಶಿತಾಲಿಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ನಾತ್ರಾ ಮುಂದಾರ್ಶಿತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಪರ್ವತ್ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ವಾಡಾವಾಳ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾ ಪೂಣ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಸಂತತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ವಾಡ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹೊ ಪರ್ವತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾತಾಲೊ ಅನಿಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಬುದ್ವೊಂತ್ ಅಂಬ್ರೊಸಾಮಾಕ್ ಕೋಣಾಚ್ಯಾನಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿನಾ. ತಾಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್, ದೇವ್ ಬಿರಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾಂವ್ನ್ ದೇವ್-ದುತಾಂಕ್ ದಾಡ್ಲೆ ಅನಿಂ ಪರ್ವತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಲೊ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ ಅನಿಂ ಅಂಬ್ರೊಸಾಮ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ

ಜೆಜು ಮಾತೆವಾಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಅದ್ಯಾಯ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ಅನಿಂ ವಾಕ್ಯ್ ಎಕ್ವೀಸಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಮಿ ದುಭಾವ್ನಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಅಂಜುರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೇಬರಿಚ್ ತುಮಿಯೀ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾತ್, ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ’ಹಾಂಗಾಚೊ ಊಠ್ ಅನಿಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಚನ್ ಪಡ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಾಂಗ್ಲೆಬರಿಚ್ ತೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ."

No comments

Powered by Blogger.