33. ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಾಪೊ!


ವಿಲ್ಫಿ ಜೊ ಏಕ್ ಸುರ್ಯೊ ಕಸೊ
ದಿಸಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಡ್ಟಾ ಜಸೊ
ಜೆಪ್ಪು ವಾಟಾರಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ ತೊ
ತುರ್ಥಾನ್ ಜಾಲೊ ಬಳಿಷ್ಠ್ ತಳ್ಟೊ


ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಪದಾಂ ಗುಂತುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ
ಉಡ್ತಿಂ ಸೊಲ್ಫಾಂ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ
ಮಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗಾವುನ್, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕುನ್
ಅಖ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಿಂ


ಕಾಣಿಂಯೊ ಕವನಾಂ ಲಿಖುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ
ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾಡುನ್
ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ ತೊ ಚಲವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ

ಪತಿಣ್-ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಗಾಯ್ತಾತ್ ಆತಾಂ
ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪದಾಂ
ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ತೆಂ ಕೊಂಕಣ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಜೀವ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಟಾತ್ ಸದಾಂ

ಜರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ತರ್
ಜಾತೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಎಲ್ವಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಲಿ
ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಪದಾಂ ಘಡುನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲಿ ತಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ತಕ್ಲಿ

ಆಜ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಮರ್ ಜಾಲಾ
ಕೊಂಕಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮತಿ-ಕಾತಿಂನಿ ಜಿವೊಚ್ ಆಸುನ್
ಛಾಪೊ ಘಾಲ್ಲೊ ತೊ ಕೋಣ್ ವಿಸರ್ಲಾ?

No comments

Powered by Blogger.