Showing posts with label Austin Prabhu. Show all posts

33. ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಾಪೊ!

12:22 AM 0

ವಿಲ್ಫಿ ಜೊ ಏಕ್ ಸುರ್ಯೊ ಕಸೊ ದಿಸಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಡ್ಟಾ ಜಸೊ ಜೆಪ್ಪು ವಾಟಾರಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ ತೊ ತುರ್ಥಾನ್ ಜಾಲೊ ಬಳಿಷ್ಠ್ ತಳ್ಟೊ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಪದಾಂ...

Powered by Blogger.