4. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಇಪೆಕ್ಟ್.......

ಸಿಮಾಂವ್ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ, ಅಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ತಿಕ್ಕೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತಾಕಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಟಿಕ್ ತೊಪ್ಚಿಂ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಆಜ್ ಪರ್ಜಳೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ನಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಕುಡಿಕ್ ತಾಚ ತ್ರಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ವಾರೆಂ, ಏಕ ಸಾಂಗಾತ್ಯ ಬರಿ ಒಟ್ಟುಕ್‍ಚ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಬರಿ ಬೊಗ್ತಾಲೆಂ.7-8ದಿಸ ಥಾವ್ನ್ ಟಿವಿರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಾ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ಚಿಂತ್ನಾ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಪ್ಣಾಚ 55 ವರ್ಸಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆಕಾನಾತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಇತ್ಲಿಯೀ ಸಕತ್ ಅಸಾ ಗಾಯ್? ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಹೊ ಚಲಯ್ತಾ ನೈಂ....ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಜಾಪ್.   ಚಾಲ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಣ್ ಏಕ ನಮ್ನೆರ್ ಅನಿಕೀ ಜೀವ್ ಅಸಾಂವ್ ಮುಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಕ ಬೊಗ್ತಾಲೆಂ. 


ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಕೂಡ್ ತಿ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ತರಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಳೈತಚ್. ತಾಣೆ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ನ್ ಝುಜ್ತಾಲೊ ವಿಶಯ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತರಂ ತರಂಚಿ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ತಾಲಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂಗಿ? ವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಪುಡಾರಿ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ಪರ್ಜೆಚ ಮಾತ್ಯರ್ ಬೊಸೊಂಕ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್ ಗೀ?... ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದೇಶ್ ತರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಕೈಂ ಅಸಾ, ವ್ಹಡಾನಿಂ ಕೊರೊಡನಿ ಲೇಕ್ ಗಾಲ್ತಾನಾಂ, ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಹಜಾರಾಚೆಂ ಲೇಕಿ ಮೆಳ್ನಾ? ಆಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾಂ, ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಲ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ...ಸಕ್ಡಾಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಉಲೈತಾಲಿಂ. ಖಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತ ಥೈಂ ಹಾಣೆಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಕೈಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಥೈಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊವ್ನಿಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ತಾಲೂಕ್ ಅಫಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ ಅಲೊಚನ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಘರ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲ್ಲೊ, ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಅಪ್ಣಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ 50 ವಾ 100 ದಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ನದರ್ ವಯ್ರ್ ಯೆನಾತ್ಲಿ..ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೂಕ್ ಅಫಿಸಾಂತಿ ನವೆಸಾಂವ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಕಂದಾಯ್ ಬಾಂದ್ಚಾ ಕದೆಲ ಮುಕಾರ್ ಬೊಸುಲ್ಲೆಂಚ್ "ಪಯ್ಶೆ ಬಾಂದುಂಕ್ ಅಯ್ಲಾಯ್ ಗೀ?" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತೆಂಯಿ ಬರಿಚ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ ಉತ್ರಾನಿಂ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಗಾಲ್ನ್ 100 ಚೊ ನೋಟ್ ವೊಡುಂಕ್ ಟ್ರೈ ಕರ್ತನಾ, ನಾಕ ನಾಕ ರಿಸಿಟ್ ಅತಾಂಚ್ ದಿತಾ ಮುಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸೆವಕಚೊ ಅವಾಜ್ ಆನಿ ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಮೆಳನಾತ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್... ಅತಾಂ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ, ಪಿಪಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ... ಲೋಕ್ ಏಕ್ ಜಾತಿತ್ ತಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್... ಪಕತ್ತ್ ದೇಶಾಕ್ ಜಾಯ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಕಂಬೊ ಆನಿ ತೊ ಕಂಬೊ ಮೊಯ್ಜೆ ಬರಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪರೊಹ ತಸಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ರಾಯ್ ಅಸಾತ್ ತರೀ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೆ ಬರಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂ ಸಮೇತ್ ಶಿರ್ಕತಲೆ... ಬದ್ಲವಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಡಿಜೆ ನಾಂ ತಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಾ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೊರ್ಟ್ ಕರಿಜೆ...ತುಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  

No comments

Powered by Blogger.