3. ದಾನ್-ಧರ್ಮ್:

ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂಚೆರ್ ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಪತೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾಂವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ  ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ದಾನ್- ಧರ್ಮ್". ದಾನ್-ಧರ್ಮಾಕ್ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ಅಮಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಅಮಿಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೊರ್ತಾಂವ್.ದಾನ್-ದರ್ಮ್ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಅಸ್ತಾ,ತಾಂತ್ಲೊ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಾಂಟೊ ದೆವಾಕ್ ವಾ  ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹುಣೊಣ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊಯ್ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆ ಕಿತೆಂ ದೆವಾಕ್ ವಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾಜೆ ತೆಂ ಅಮಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿ ಸರೊಂಕ್ ನಜೊ.
 ದಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕಶೆಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಅಮ್ಚೇ ಲ್ಹಾಗಿಂ ಭರೊನ್ ಉರುಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಗೀ? ನಾ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಅಮ್ಕಾಂ ಜೆ ಕಿತೆಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲಾ,

ತರ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಜಾಲೆಂಗೀ? ನಾ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹೆರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಕೆದ್ನಾ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿತಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂತೋಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಿವಿತಾಚಿ ಝರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಳ್ತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸುಖ್-ಸಂತೋಸ್, ಶಾಂತಿ ಸಮಧಾನ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಿಕ್ತಾ.

ಮುಖ್ಯಾ ಜಾವ್ನ್ ದಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತ್ಯಾ ಮೂಳ್   ಅಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ, ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ನಾಂವ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ಹೆರಾಂನಿ ದಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾ ಶಿಫಾರಾಸ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ದವರ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೆ ನ್ಹಂಯ್.
ಕಾರಾಣಾಕ್ ವಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಅಸಾಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಖಂಚಾಚ್ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಮೊಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳಯ್ಲೆ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ತುಮ್ಚಾ ಮ್ಹುಖಾರ್ ದವರ್ತಾ,  ಮೊಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಸ್ಟಾನ್ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆ ದವರ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ವಿಶೇಶಾತಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ,  ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಲ್ಕ್ ಅಸ್ಚೊ ನಾ, ಪ್ರೆಕ್ಶಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್-ಚ್ ಲೇಕ್ ದೆಕುನ್ ಮಾನಾಂಚಿ ಬಸ್ಕಾಯಿ (ವಿ.ಐ.ಪಿ) ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಸ್ಚಿ ನಾಂತ್. ಅಸೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ನ್   ದಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್, ವಾ ಖಂಚೊಯ್ ಸ್ಪೊನ್ಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಖುಶಿನ್ ಅಯ್ಲೊ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಾಂಗಾಸಾರ್  ಸ್ಪೊನ್ಸಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಪಾಯ್ದೊ ನಾ ವಾ ನಾಂವ್ ಅಪೊವ್ಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಂತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್-ಚ್ ಎಕ್ ದಿರಾಮ್ ಸಮೇತ್ ಕೊಣೇಯ್ ದಿಲೊ ನಾ.

ದಾನ್-ಧರ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಮಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ವಾಚ್ತಾಂವ್.

"ದುಬ್ಲ್ಯಾಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ಪಾವ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಖರೊಚ್ ಸುಭಾಗಿ,  ತಾಚಾ ಆಕಾಂತಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಕಾ ನಿವಾರ್ತಾ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಾ ಅನಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸುಖ್-ಸಂತೋಸ್ ದಿತಾ. ದುಸ್ಮಾನಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ತೊ ಸಾಂಪ್ಡೊಚೊನಾ". - ಕೀರ್ತಾನ್ 41:1-2.

"ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಯಾ ಅನಿ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ದಿತಲೆ. ಭರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದಾಂಬುನ್, ಹಾಲೊವ್ನ್ ವೊಮ್ತಾಶೆಂ ಮೆಜುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೆಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಲೆ. ಜ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತುಮಿ ಮೆಜುನ್ ದಿತಾತ್, ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಪಾಟಿ ಮೆಜುನ್ ದಿತಲೆ"  - ಲೂಕ್ 6:38.

ಹಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೊ ಅಸ್ಲೊಂ. ಅತಾಂ ಮಾತಾರೊ ಜಾಲಾಂ. ಪೂಣ್ ನಿತಿವಂತ್ ಮನ್ಸ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಸಾಂಡ್ಲಲೊ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಪಡ್ಲಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಸದಾಂಚ್ ದಯಾಳ್ ಅನಿಂ ಉಸ್ಣೆ ದಿತಾ, ತಾಚಿ ಸಂತತ್ ಅಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಜಾತಲಿ" ಕೀರ್ತಾನ್ 37:25-26.

ದೇವ್ ಕೆದಿಂಕ್-ಚ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ಣೆಂಕ್  ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರಿನಾ. ಸಂಸರಾಂತ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಪತ್ತ್-ಸಮ್ರದ್ಧಿ ದೆವಾಚಿ ಅನಿಂ ದೇವ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಧನಿ. ಎಕಾ ರಾತಿ ಭಿತರ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಕ್ ದುಬ್ಲೊ ಕರ್ಚಿ ಶಾಥಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಅಸಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಿ  ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ದವರ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಅಮಿಂ ತಾಂಕಾ ಹಿನ್ಸುಂಕ್ ವಾ ಖೆಳ್ಕುಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಕೆದ್ನಾ  ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿ ಸರ್ತಾಗೀ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾ ಅನಿಂ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಿ ಬದ್ಲವಾಣ್ ದೆಕ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪುಂಜಾಯ್ಲೆ ದಿರ್ವೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಾ ಥಂಯ್ ಸಲ್ವತಾತ್. ಕಶೆಂ ಅಮಿಂ ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ಗಿ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಉಪದೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯ್ ಅಮಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಯಾಂ. ತಾಂಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯಾಂ.  ನಾತರ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಅಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆ ಪರಿಂ ದುಬ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ., ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಅಶಿರ್ವಾದ್ ಅಮಿಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

No comments

Powered by Blogger.