2. ರಾಂದ್ವಯಾಂಚಿ ರಾಣಿ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ... ….!!!

ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಏಕಾ ಘರಾ ಬೊಂವ್ತಿಂ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಾಡ್ ತಶೆಂ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜೆಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಭಿತರ್ ನೆಟವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ದೆವಾನ್ ರಚುಲ್ಯಾ ಭುಮಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ರಾಂದ್ವಾಯ್.ಹ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಾಟಾಚಾ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಭೊರುನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಂಬಯ್ತಾ ಹಿ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ. ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿಯೆಂತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ,
 ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಿನೆರಲ್ಸ್ ದಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ.

ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಬಿಟಾ ಕೆರೊಟಿನ್ ಆಮ್ಚಾ ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಪಟ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜೀವ್ ಕಣಾಚಾ ಉತ್ಪತೆಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಕಾತ್ ಮೋವ್ ಕರ್ತಾ.ಆಂಟಿ ಓಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ, ಕಾತಿಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ, ಕುಡಿಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಬೊರಿ. ಡಯಟರಿ ನಾರ್(ಫೈಬರ್) ದಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಾಳ್ಚೆಬಜಿ ಜಿರ್ವೊಣೆಕ್, ಬರ್ಯಾ ಮೊಶಾನಾಕ್ ಆನಿ ಪೊಟಾಚೆ ಕೆನ್ಸಾರ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕ್ರಮಬದ್ದ್ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜೆಚೆ ಸೆವಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಆಂಗಾಚಿ ಪಿಡಾ ಝ್ಹುಚ್ಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ.  ವಾಳ್ಚೆಭಾಜೆಂತ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಚೆ ಅಂಶ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಮಾಫಾರ್ ಆಸಾ.

ಸದಾಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಿ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ಜಿವಾಕಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ರಾವಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತರ್ನಾಟಿ ಕಾತ್ ದಾಕಾಯ್ತಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಹಿರೊಹಿನ್ಸ್ ತಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಭಾಜಿ ಸರಾಗ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಏಕ್ ಸಮಿಕ್ಶಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.


ಹ್ಯಾ ಕಾತಿರ್ ಪಪಾಯೆ ದಿ ಸೆಯ್ಲಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟಿ.ವಿ. ದಕವ್ಣೆಂತ್ ಸ್ಪಿನೆಕ್ (spinach)(ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ ವ ಇತರ್ ಭಾಜಿಯೆಸೊ ಜೂಸ್) ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಬಳ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಪಳೆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತೆಲೆ.
ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮ್ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊಶಕಾಂಶ್ ಹೆ ಪರಿ ಆಸಾ.ಕ್ಯಾಲೊರಿ (ತಾಪ್ಬಾಳ್) 23 ಕಿ.ಕ್ಯಾಲೊರಿ.
ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೆಟ್ 3.6 gram
ಷುಗರ್ (ಸಕರ್) 0.4 gram
ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ (ನಾರ್) 2.2 gram
ಫ್ಯಾಟ್ (ಚರಾಬ್) 0.4 gram
ಪ್ರೊಟೀನ್ಸ್ 2.2 gram
ವಿಟಮಿನ್-ಎ ಇಕ್ವಿವೆಲೇಂಟ್469mu.gr.                                                             
ವಿಟಮಿನ್-ಎ 9400 I.U.
ಬಿಟಾ ಕೆರೊಟಿನ್ 5626 mu.gr.
ಲುಟೀನ್ ಜಿಯಾಕ್ಸಂತೀನ್ 12198 mu.gr.
ಫ್ಲೊವೆಟ್(ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9) 194 mu.gr.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ 28 mg.
ವಿಟಮಿನ್ ಇ 2 mg.
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ 483 mu.gr.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 99 mg.
ಐರನ್(ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್) 2.7mg.                                                

ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಮೆಗ್ನೆಶಿಯಾಮ್, ಮೆಂಗನಿಸ್, ಪೊಟಸಿಯಾಂ,ಕೊಪರ್(ತಾಂಬೆ), ಫೊಸ್ಪೊರಸ್, ಜಿಂಕ್, ಓಮೆಗಾ 3ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಪಾರ್ ಆಸಾ. (ಆಧಾರ್ ಗುಗಲ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಮುಳಾಂ.) ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಯೆಚಿ ಥರಾವಳ್ ನಿಸ್ತಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ , ಕುರ್ಲ್ಯೊಯ್ ಭರ್ಸಿತಾತ್. ವಾಳ್ಚೆಬಾಜೆಚಾ ದೆಂಟಾಚೊ ಸೂಪ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಾನಾಂಚೆ ಪತ್ರಾಡೆ, ಮಾಂದ್ರಿ ಕೊವಳ್ಚಿ ಪೊಳಿಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಕೊಡಾಯ್ (ವಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ ಬೊಜೊ) ಕರ್ತಾತ್. ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ಚಡ್ ವೇಳ್, ಚಡ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಉಕಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಸತ್ವ್ ನಸ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಟ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಉಬ್ಜುನ್ ವ ಮೈಕ್ರೊ ಓವನಾರ್ ಹುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತೀನ್ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾವೆಂ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ-ಪಾನಾಂಚಿ ರುಚಿಕ್ ಕಟ್ಲಿಸಾಂ..

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೊ ವಸ್ತು:-
2 ಮೊವ್ಳ್ಯೊ ವಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ , 2 ವಡ್ಲೆ ಪಿಯಾವ್, 2 + 1 ತಾಂತಿಯಾ, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸುಣ್, ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಆಲೆಂ(ಅರ್ಧೆಂ ಇಂಚ್), 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ,6 ಕಾಪಾಂ ಉಂಡೊ, 1/2 ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ.
ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಯೆಚಿ ಪಾನಾಂ ದುವ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ದವರ್. ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ ತೊಂದ್ರಾರ್ ವ ಕುಕ್ಕರಾರ್ ಏಕ್ ಊಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸುಕಿಂಚ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಉಕಡ್. ಲೊಸುಣ್. ಆಲೆಂ, ಪಿಯಾವ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಬರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ಪಾನಾಂಕ್ ಬರ್ಸಿ.ಏಕ್ ತಾಂತಿ ಫುಟವ್ನ್ ತಾಕಾ ಘಾಲ್.ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬಿಜಯಿಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪಾಂ ಪಾನಾಂಕ್ ಘಾಲ್.ರುಚಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪೂರಾ ಭರ್ಸುನ್ , ಪಾತ್ಲಾಂವ್ನ್ ,ಲಿಂಬ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಉರುಂಟ್ ಕಟ್ಲಿಸಾ ಕರ್. ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಉರುಲ್ಲಿ ದೋನ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಏಕಾ ಕೊಪಾಂತ್ ದವರ್. ಆತಾಂ ಉತಳ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಕಟ್ಲಿಸಾಂ ತಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ಜಾತಾ ಮುಣಾಸಾರ್ ದೊನೀ ಕುಶಿ ಬಾಜುನ್ ಕಾಡ್. ರುಚಿಕ್ ಸತ್ವಾಧಿಕ್ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ ತಯಾರ್.

ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ ಆನಿ ಮೂಗ್ ಕಡಿ (ವ ದಾಳ್, ವ ಆವ್ರೊ, ವ ಚೊವ್ಳಿ )

ಜಾಯ್ ಜಾವ್ಚೊ ವಸ್ತು :-
ಏಕ್ ಮೊವ್ಳಿ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ,ಕಾಲ್ದೊ ಕಿಲೊ ಮೂಗ್ (ವ ಆವ್ರೊ,ವ ದಾಳ್,ವ ಚೊವ್ಳಿ ), ಏಕ್ ಹಲ್ಟಾಸೊ ಕಾಂತುಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, ಆಟ್ - ಧಾ ಲಾಂಬ್ ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ಏಕ್ ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರ್, ಏಕ್ ಚಿಂಮ್ಟಿ ಸಸಾಂವ್, ಅರ್ದೆಂ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, ಕಾಲ್ದೆಂ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, ತೀನ್ ಬೊಯೊ ಲೊಸುಣ್, ನೋವ್-ಧಾ ಮಿರಿಯಾಂ, ಏಕ್+ಏಕ್ (ದೋನ್) ಪಿಯಾವ್, ಹಳ್ತ್ ಅವಾಳ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಆಮ್ಸಾಣ್, ದೋನ್ ಮೆಜಾ ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್,ಏಕ್ ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ತೂಪ್, ಏಕ್ ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಉಕ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್, ಬೆವಾ-ಪಾನಾ, ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಮೀಟ್.
ಹಳ್ಟ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ವಾಳ್ಚೆಬಜಿ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್ನ್ ಕಾಡ್.ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಮೂಗ್ (ಆವ್ರೊ, ದಾಳ್,ಚೊವ್ಳಿ) ದೋನ್ ಕೊಪಾಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ದೋನ್ ವಿಸಿಲಾಂ ಯೆತಾ ಮುಣಾಸರ್ ಉಕಡ್ನ್ ಕಾಡ್. ಜಿರಿಂ, ಮಿರಿಂ, ಕನ್ಪಿರ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಲೊಸುಣ್, ಏಕ್ ಪಿಯಾವ್,ತಾಂದುಳ್ ವಿಂಗಡ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಉಬ್ಜುನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. ಕಾಂತುಲ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಕ್ ಹಳ್ಡಿ ಪಿಟೊ, ಚಿಂಮ್ಟಿ ಸಸಾಂವ್, ಉಬ್ಜಿಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾರ್, ಆಮ್ಸಾಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಂದ್ ಅಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆಳೆನ್ ಆನಿ ಆಳೆನಾಚೆ ಉದಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕಾಡ್.ಉಕೊಡುಲ್ಲೊ ಮೂಗ್ ಆನಿ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ ಏಕಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ /ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಳೆನ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಳೆನಾಚೆ ಉದಕ್, ರುಚಿಚೆ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡ್. ಆತಾಂ ತೇಲ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಯಾ ತಾಪುಲ್ಲ್ಯ ತುಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಬೆವಾಪಾನಾ ಘಾಲ್ನ್ ನಿಸ್ತ್ತಾಕ್ ಫ್ಹೊಣ್ಣ್ ದೀಯಾತ್. ರುಚಿಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ತಯಾರ್.
  
ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ - ದೆಂಟಾಂಚೊ ಹುನೊನಿ ಸೂಪ್ :-

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೊ ವಸ್ತು :-
ಏಕ್ ಮೊವ್ಳಿ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ, ತೀನ್ ಲಾನ್ ಪಿಯಾವ್, ತೂಪ್ ವ ತೇಲ್, 5-6 ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಥೆಂಬೆ, ರುಚಿ ಪರ್ಮಣೆ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್.
ವಾಳ್ಚೆಬಾಜೆಚೆ ದೇಂಟ್ ದುವ್ನ್, ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್, ಹಳ್ಟ್ ಉಜಾರ್ ಉಕಡ್ ಆನಿ ಸುಕೆಂಚ್ ವಾಟ್. ವಾಟುಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಳುನ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್. ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ತೂಪ್ ವ ತೇಲಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಚೊ ಜಾತಾ ವರೆಗ್ ಭಾಜುನ್ ತಾಕಾ ಗಾಳುಲ್ಲೊ ಸೂಪ್, ಮಿರಿಯಾಂ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡ್.ಕಡಕ್ಕ್ ಸೂಪ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಭರ್ಶಿ. ಸೂಪ್ ತಯಾರ್.

* ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೆರೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

No comments

Powered by Blogger.