41. ಬೈಬಲ್ ಲಿಸಾಂವ್ - 1

ಎಕ್ ದೀಸ್ ಆವೊಯ್ ಜುವಾ೦ವ್ ಜಾಕೊಬಾಚಿ ಸಾಲೊಮಿ ಆಯ್ಲಿ,
ಜುವಾ೦ವ್, ಜಾಕೊಬಾ! ಸಾ೦ಗೊಕ್ ಎಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣಲಿ,
ಹಾ೦ವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ ಆಯ್ಲಾ ಖ೦ಯ್ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಸ್! ಪುತಾ೦ಕ್ ಮುಣಾಲಿ,
ವೊಸಾರೆ ಜಾಯಾ ಶಿಸ್ ತುಮಿ೦ ವೆಗ್ಗಿ ತಾಚೆ ಮುಣಾಲಿ.

ಜಾಕೊಬಾ, ಜುವಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾಲಾ ತುಮಿ ಜೆಜು ನಾಜಾರಿ ವಿಶೆ೦ತ್?,
ವೊಯ್ ಮಾ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ ಮೊಸ್ತು ತಾಕಾ ಜೆಜು ಮೆಸಿಯಾ ಮುಣ್ತಾತ್,
ಜಾತಾ ತೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದ್ದಾರ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಖ೦ಯ್,
ಕರ್ತೊಲೊ ತೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪರ್ಜೆಚೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಉದ್ದ್ದಾರ್ ಖ೦ಯ್,

ತರ್ ಮ್ಹುಜಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನೋ೦ ತುಮಿ ಕರ್ತಾತ್ ಘಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ತುರ್ತಾನ್ ವೊಸಾ ಜಾಯಾ ಆಜ್ ಥಾವ್ನಚ್ ಬೊರೆ ತಾಚೆ ಶಿಸ್,
ಜಾಯ್ತ್ ಮಾ೦ ಆತಾ೦ಚ್ ವೆತಾ೦ವ್ ಆನಿ ಜಾತಾ೦ವ್ ತಾಚೆ ಶಿಸ್,
ಜಾಯ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನೊ ವೊಸಾ, ಹಾ೦ವ್ ಯೆತಾ೦ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಚ್,
ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಮೆಸಿಯಾಕ್, ತಾಕಾ ವೊಳ್ಕಾತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್.

ಗೆಲೆ ಜುವಾ೦ವ್ ಜಾಕೊಬ್ ತುರ್ತಾನ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಕ್,
ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಮೆಳ್ಳೊ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ತಾ೦ಕಾ ತಾ೦ಚಾ ವಾಟೆರ್,
ಕಿತೆ೦ ಸೊದ್ತಾತ್ ತುಮಿ೦?, ಖ೦ಯ್ ಬಿಡಾರ್ ತುಮ್ಚೆ೦?
ಪೊಳಯಾ ಯೆಯಾ, ರಾವ್ತಾ೦ ಖ೦ಯ್ಗೀ ಮುಣ್ ತುಮಿ೦?
ಗೆಲೆ ತೆ ತಾಚಾ ಬರೊಬರ್ ರಾವ್ಲೆ ತಾಚಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ತ್ಯೆ ದಿಸಾ.

No comments

Powered by Blogger.