76. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - ಅಧ್ಯಾಯ್ - 6.

1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ, ಥಂಯ್ ಏರ್ ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ತಿಕಾ ಮೊಸ್ತು ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಕಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ತವಳ್ ಮದರ್ ತಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಡ್ಕಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಿಯಾ ಹುಲ್ ಹಕ್ಕಕ್ ಮೆಳ್ತಾಚ್ ತೊ ಮದರಕ್ ಭುಜಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಮದರಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಅಜೂನ್ ಏಂ.ಸಿ ಚಿ ಸಿಸ್ಟೆರಾಂ ಥಂಯ್ ವಾವ್ರ್ ದೀಂವ್ನ್ ಅಸಾತ್.

1995
ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದರ್ ಲಂಡನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಾಕ್ ಪ್ಲೆನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ತನಾಂ, ಅಪ್ಲೇಂ ಕೊಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಕೊಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶಿನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಪ್ರೊಟೆಂಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಾವ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ, ಜಿಮ್ಮಿ ತೆಂ ಕೊಂತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಂತ್ ವಳ್ವೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಥೊಲೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ದಿತಾ. ಜಿಮ್ಮಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ವ್ಹಡ್ ಭಕ್ತಿನ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತನಾಂ ತೆಂ ಕೊಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ದರ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾ, ಏಕ್ ಅದ್ಬುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತಿಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತ ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಮದರಕ್ ಅಸ್ಲೆಲೆಂ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಕತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳೊವ್ನ್ ಯೆತಾ.

1994
ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದರ್ ಕೇರಳಚಾ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ, ತವಳ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಪಂದ್ರ ಹಜಾರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ದಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾ, ತವಳ್ ಮದರ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಮ್ಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಿವರ್ಸಿತಾ. ಲೆಖವರ್ನ್ ಅಧಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ತೆಂ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಲೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾ.

ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಪತ್ರಕಾರ್ ಮಾಲ್ಕಾಂ ಮುಗ್ ರಿಡ್ಜ್ ಆಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೊಟೊಗ್ರಾಪರ್ ಮದರಚಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಅಸ್ಚಾ ಏಕ್ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ, ಥಂಯ್ ಮರ್ಣಾಚ ತಡಿರ್ ಅಸ್ಚಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಪೊಟೊ ತೊ ಕಾಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ರೂಮಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಪೊಟೊ ಸುರ್ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತೊ ಕಾಡ್ತಾ, ಆಶ್ರಮಚಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟೊ ಬೊರ್ಯೊ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲೊ ಕೆನ್ ಪೊಟೊಚಿ ಪ್ರತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ, ಭಿತರ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪೊಟೊಂತ್ ಏಕ್ ತರಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತೊ ಪಳೆಯ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕ ದೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ತವಳ್ ತಾಕ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ಗೀ, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಿವೊ ಸದಾಂಚ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊತಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ತೆಂ ಘರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮದರ್ ಹೈದರಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲಿ, ತಿಣೆಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಜೇಂವ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ರಮಾಕ್ ವರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಅಸ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಿ ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಲಾಗಿಂ ಉರುಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ ತವಳ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಬಿರ್ಲಾ (Birla) ಕುಟಂಬ್ ಮದರಚಿ ಹಿ ವಿನಂತಿ ಅಯ್ಕಾತಾತ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮದರಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಸಮ್ಜೊನ್, ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮದರಚಾ ಘರಾ ದಾಡ್ನ್ ದಿತಾತ್, ತೊ ದೀಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಮದರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.