43. ಮೊಗಾ... ಪಯ್ಲೊ ಮೇಳ್...

ಉದೆಲಾ ಬರೊ ಕಿರ್ನಾಳ್ ಸಕಾಳ್
ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೇಳ್
ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಭಾಗಿಂತ್ ಮೆಜುನ್ ವೇಳ್
ಕೆದ್ನಾಂ ಪಾವ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮುಕ್ಲಿ ವೊಕಾಲ್...

ಗಾಂವ್ ತಾಚೊ ಬೈಂದೂರ್
ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಬೆಂದುರ್
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್
ಚಿಂತ್ಲಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಮೊರಾಸರ್...

ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪೊನಾರ್ ಗೆಲೆ
ಚಾಟ್ ಕರುನ್ ದೊಳೆ ಥಕ್ಲೆ
ಇ-ಮೈಲಾ ವಾಚುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ
ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆ ದೀಸ್ ಉಬೊನ್ ಆಯ್ಲೆ...

ಘಡ್ಯೆ-ಘಡ್ಯೆ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಜಿ ಆತುರಾಯ್
ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಮನಾಕ್ ಕಾತುರಾಯ್
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೀನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಕಾ ಚತ್ರಾಯ್
ದೆವಾ, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬೊಯ್ ...

ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ನದರ್ ತಾಚಾ ನದ್ರೆಕ್
ಬೆಟ್ಲೆಂಚ್ ಉಮೊ ದೀಂವ್ದಿ ಮ್ಹಜಾ ದೊನಿ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್
ಮೊಗಾನ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಗಳೊಂದಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಹಾಸೊನ್, ಲಜೆವ್ನ್ ಉತಾರ್ ದೀಂವ್ದಿ ಪರತ್ ಪಾಲ್ಯಾ ಮೆಳ್ಚಾಕ್ ....!
Powered by Blogger.