50. ಸಯ್ರಿಕ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾ೦ಗೆಲಿ೦!!!

ಸಯ್ರಿಕ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾ೦ಗೆಲಿ೦
ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ
ದೋತ್ ದೆಣೆ ವಿಚಾರುನಾ ಮ್ಹುಣ್
ಕಾಜಾರ್ ತಾಕಾ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ೦ ತಿ೦ ಪರ್ಗಾ೦ವಾ೦ಕ್
ನಾ ಪೊನ್ ನಾ ಖಬರ್
ಘರ್ಚಾ೦ಕ್ ಲಾಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ  ಭಿರಾ೦ತ್
ಕಿತ್ಲೆ೦ ಕಸ್ಟಿತಾತ್ ಗಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್

ದುಬ್ಳಾ ಘರಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡು೦                                  
ಪಾವ್ಲೆ೦ ಗ್ರೆಸ್ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಘರಾ
ತಾ೦ಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿ೦ಯಾನ್ ಕಾ೦ಪ್ತೆಲೆ೦
ರಡೊನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦

ದೆವಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೆ ಕಸ್ಟಾನ್
ತಾಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ದೆವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ೦
ಅತಾ೦ ತೆ೦ ಅಸಾ ಸುಖಾನ್

ದಿತಾ೦ ಸದಾ೦ ಅರ್ಗಾ೦ ದೆವಾಕ್
ಕರುನ್ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ
ಧುಬ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ೦ ಥ೦ಯ್ ತೊ ದಯಾಳ್
ತಾಚೆ೦ ಮೊನ್ ದಾದೊಶಿ....!!!!!
Powered by Blogger.