108. ಭಾಸ್ - (ಅವಸ್ವರ್ - 2)

ಅವಸ್ವರ್ ಏಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಕರಾ. ಶೋಭಾಯಿ ಮ್ಜಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತನಾ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್-ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ಅಸಾ ತರ್ ತೊ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಕೆಲಾ. ಮನಿಸ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾ-ಅಂತಸ್ತಾಂತ್ ದುಬ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ...ಪೂಣ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ದುಬ್ಳೊ ನೈಂ. ತಶೆಂ ಅಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಂಗಡ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರೀ... ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಫುಲೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ  ಝಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆ ಮೊಗಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಕ್ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಪೆಚ್ಚಾಬಾಚೆಂ ಧುವ್ ಶೋಭಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಗಾಕ್-ಚ್ ಬಲಿ ದೀವ್ನ್ ಘಾತ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾಕ್ ಅಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮುಂಬಯ್ ಗೆಲೊಂ. ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ತೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಥರಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಯೀ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಬೇಕಾರ್ ಅಸಾತ್ ತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆಭರ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ? ಜನಸಂಖ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಖಂಯ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್? ತರೀ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲೆಂ. "ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿಸೊನಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬಪ್ಪು ಮೌಶೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆನಿ ವಳ್ಕಿನ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮತ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲಿ. ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ಲಿ ತಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಚಿ ತಾನ್ ಬಾಗಯ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾಣ್ತಿ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಅಯ್ಲಿ. "ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ಯೀ ರಾಕ್ತೆಲಿಂ, ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಕೊಣಾಕೀ ಹಾಂತುಂ ಜಾಗೊ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾ". ಛೆ! ದವೆಂ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ದೂದ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮೊಗಾಂತ್ ದುಬ್ಳೆಂಪಣ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಭೇದ್ ನಾಂ. ಫಕತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕುಂಬು ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ. ಶೋಭಾ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಛೆ! ಅತಾಂಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ ಅಶಿಂ, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಅಧುನಿಕ್ ವಸ್ತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ನಾಂತ್, ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ಯೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಶೋಭಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ಳೆಂ.

ಹಾಂವೆ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ಂದಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ.ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಶೋಭಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತರ್ನಾಟಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಗಾತಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಧ್ರಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಬಿರ್ಮತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ತಾಚಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಕ್ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೋಭಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಯ್ಲೊ ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳೊ, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ...? ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾಜಾರಾ ಹಂತಾಕೀ ಪಾವ್ಲೊ. ಶೋಭಾಕ್ ರಾಜೇಶಾನ್ ಉತ್ರಾನಿಂಚ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುರುದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ಂಂಚ್ ತಾಣೆ ಶೋಭಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್ ವರ್ತೊ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಜಾಳಾಕ್ ಸಂಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ಕ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ಶೋಭಾ, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದಿಲಿ. ಶೋಭಾ ಅಜ್ನಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಉಟ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.
"ಕೋಣ್ ದೆವೊಂಕ್" ಮ್ಹಣ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾ ವಯ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಅಯ್ಲೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೇಂವ್ಕ್-ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೀ ಭುಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಕಾಗಾದ್ ವಾಚ್ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅತುರಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜಾಗವ್ನ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಜಾಗಾಯ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಅನೀರಿಕ್ಶಿತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೊಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ಯೀ ಅಜಾಪ್, ಸವಾಲಾಂಚೆ ಝೆಲೆಚ್ ಉದೆಲೆ.
"ಕಿತೆಂ ಪುತಾ, ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಯ್ಲಾಯ್? ತುಂ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಮಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತ್ಯಾಂವ್ ನಾಂಗೀ...?" ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಾಂಯ್.
"ನಾಂ ಮಾಂಯ್, ಮ್ಹಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹುಶಾರ್ ನಾಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ತಶೆಂ ಅಯ್ಲೊಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದಾಟ್ಟುನ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕರ್ನ್ ಸೂಟ್ ಕೇಜ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

"ಬಾಬಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪುಣಿ ಅಸಾಗೀ?"
"ನಾಂ ಪುತಾ"
"ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಸಾಗೀ...?" ಆಕಾಂತಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
"ತಿತ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಪುತಾ, ಕಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪಲ್ತೊಡಿ ಗೆಲ್ಲೊಂ"
ತವಳ್ ಮಾಂಯ್ "ಕಿತೆಂ ಪುತಾ ಉದಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಅಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್". ತಿಕ್ಕೆಂ ವಗೆ ರಾವೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ.
ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಪಲ್ತೊಡಿಚ್ಯಾ ಪೆಚ್ಚಾಬಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಾಜಾರ್, ಅಜ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ರೊಸಾಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಂ ಕಸೊಯ್ ಅಯ್ಲೊಯ್ ನೆಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ರೊಸಾಕ್ ತುಂ ಅನಿ ಆನಿತಾ ವ್ಹಚಾ"   ....(ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್)
ಜೆ.ಜೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ, ದುಬಾಯ್.

HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.