104. ಭಾಸ್ (ಅವಸ್ವರ್-1)

ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್ ತಾಳೊ ಗುಂತ್ಲೊ. "ಹಲೋ ಪಮ್ಮಾ ಅಂಟಿ ಕಶಿ ಅಸಾಯ್...!" ತಾಳೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.
"ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಅಸಾಂ, ಗಾಂವ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಖಬರ್? ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಗದ್ ತರೀ ಅಯ್ಲಾಂಗೀ? ಅನೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಗದ್ ಘಾಲ್ಶಿ ತರ್ ನವೆಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಜಾಯ್ತೆ" ಮ್ಹುಣಾಲಿ ಪಮ್ಮಾ ಆಂಟಿ.

"ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಆಂಟಿ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಥೊಡೆಶೆ ಮಹಿನೆ ಅಸಾತ್. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಯೆತಲೊಂ, ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಾಂಗಾತ ಜೆಂವ್ಚೆಂ" ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾರ್ನ್ ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.
ಮುಂಬಯ್ ಪಾವೊನ್ ಅಜಿಕ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ಮೊಂತಿ ಬಾಪ್ಪು, ದುಜೆ ಬಾಪ್ಪು, ಸೆಲ್ಲಿ ಆಕಯ್ ಆನಿ ಮೌಶ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅತಾಂ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಆಜ್ ಬೆಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಶರ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾಂಗರಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ, ಅತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ವಸ್ತಿ ಮಜ್ಗಾಂವಾಂತ್. ಟಿಪಾಯೆ ವಯ್ರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಂ. ಛೆ! ಪೋರ್ಚ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಗಾದ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂನೆಂ, ಆಜ್ ಪರ್ತುನ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಹಾಬಾ ಹೆಂ ಕಾಗದ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಕಾಗಾದ್ ಪಳೈತಾನಾ "ಪ್ರೊಮ್ ಶೊಭಾ" ಮ್ಹಣ್ ಲಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಶಿ ಪಾವೊನ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರತ್ ಅಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂತೋಸ್ ಆಂಕ್ರೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಪ್ರಪುಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಕಾಗಾದ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ,
.......ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ..? ಖಂಯ್ಚಾ ಆಕರ್ಷಣೆನ್ಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಅತಾಂ ದಿಸ್ತಾ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಕಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತಶೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೀ ಅಸಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಅನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕಾಡಿನಾಕ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪೂರ ಏಕ್ ಸೊಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಬರ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಾನ್ ರಾವ್....  
ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಸಾರ್ಕೆಂ......ಶೋಭಾ.

ಛೆ! ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಶೋಭಾ ಅಶೆಂ ಘಾತ್ ಕರಿತ್ಗೀ...? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಣಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಾಗಯ್ತಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪುಲೊನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲೆಂ. ಅಕಾಸ್ಚ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ, ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ. "ಶೋಭಾ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂಗೀ...? ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಮತಿಕ್ ಪಿಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಪಡನಾ ಜಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಲಾಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ರಾಂದ್ಪಿ ಪಿರೇರಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚಾ ರುಚ್ಲಿ ನಾ. ಅಫಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕೀ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪರತ್ ಪರತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಯೇವ್ನ್ ಮನಾಕ್ ಅಪ್ಟತಾಲಿಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀಯಿ ಮನ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಣ್ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಜಾಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಕ್ಶಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ನೀಜ್ ಪರಿಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ದೋನ್ ಹಫ್ಯಾಂಚಿ ರಜಾ ಬರವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ತಿತ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ನವಮಿ ಬಸ್ಸಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಸ್ಸಾಚಿ ರೊಂದಾ ಮುಕಾರ್ ಘುಂವ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ರೊಂದಾಂ ತೆವ್ಶಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚಮ್ಕಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಚಿತ್ರಣಾಂ ಏಕ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್, ಆಪುಣ್ ಮುಕಾರ್ ಅಪುಣ್ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಿಂ.

ಅಮ್ಚೆಂ ದುಬ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್. ಬಾಬಾಚೆ ಭಾವ್ ಪುರಾ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಲಾಭಾನಾತ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಅಮಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ಧಾವಿ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಗತ್ ಅಶೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಗ್ದೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾಕ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಗೆಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಗೆಲೆ, ಮಹಿನೆ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಅಲೋಚನ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾಂ ಮ್ಹಕಾ ತೊಮಾಸಾಬಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ವಿಷೇಶ್ ಥರಚೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಸುದ್ರಾಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ರುತಾ ಜಾಲೆಂ. ಛೆ! ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕಸೊ ವಿಸ್ರೊಂ, ತಶೆಂ ಆಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಲೆಜಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ವಿಶೇಷ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ, ರಾಯ್ತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ಕಶೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಗಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊಂ.
ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ, ಪೂಣ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಭರೊನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ಯಿೆ ಗಿಮಾಂತ್ ಖಾಲಿಚ್. ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನ್ಹಂಯ್ ಉತರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಬಸ್ಸಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ಯೀ ಕಶ್ಟ್ ಚ್. ಗಿಮಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಉಣೆಂ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜನ ಸಂಚಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಣೊ ಅಸ್ತಲೊ. ಆಶೆಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಅತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ಮಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ನ್ಹಂಯ್ ಪಲ್ತಡಿ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಪಲ್ತಡಿಚ ಶೋಭಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಥೈಂ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಪರಿಚಯ್ ಫಕತ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಲಿ. ತಿ ಸವ್ಕಾಶ್ ಮೊಗಾನ್ ಬದ್ಲಲಿ. ತಾಚೆ ತಾಂಬ್ಶೆ ಗಾಲ್, ನೆಣ್ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ವೆಂಗ್ಲ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್! ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವೆ ಶೋಭಾಚೊ ಜಿವಾಚಾಕಿ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪುಣ್... ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಮೊಗಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ನೆಣಾಂ ಅಸ್ಲ್ಲೊಂ...ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಘಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ.....

ಶೋಭಾಯಿ ಮ್ಜಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತನಾ……..(ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್)

**ಜೆ.ಜೆ. ಡಾಯಸ್, ಶಿರ್ತಾಡಿ, ದುಬಾಯ್.


HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.