ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್.


ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ದೀಸ್:- (15-04-2012)

ಜೆಜು ಸಿ. ಫಾವುಸ್ತಿನಾಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: " ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಶಿಕಯ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ-ಕರ್ನೆನ್, ದುಸ್ರೆಂ-ಉತ್ರಾನ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ-ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್. ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ರಿತಿಂನಿ ಪುರ್ತಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಭರೊನ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯೊ ತೀನ್ ರಿತಿ ವಾಪಾರುನ್ ತುಂ ಜಿಯೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಖಂಡಿತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾತಾಯ್.

ಸಿ. ಫಾವುಸ್ತಿನಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್.
ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾವುಸ್ತಿನಾ, 1905 ಆಗೊಸ್ತಚಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೊಲೆಂಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಿ ಪೊಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ "ಮರಿ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಿ ಮಾಂಯ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಹಾಂಗಾ ತಿಕಾ ಜೆಜು ಆನಿ ಮರಿ ಸಬರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ಸಿ. ಫಾವುಸ್ತಿನಾ 33 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪವ್ನ್, 1938 ಅಕ್ಟೊಬರಾಚಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಕಾ 1993 ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ "ಭಾಗೆವಂತ್" ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ 2000 ಇಸ್ವೆಚಾ ಏಪ್ರಿಲಾಚಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ತಿಕಾ "ಸಾಂತಿಣ್" ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಿ ಇತ್ಲಿ ಖಾಲ್ತಿ ಜಾಲಿಗೀ ತಿಚ ಡೈರಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಆಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ "ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಪಾಯ್ ಪುಸುಂಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಗೊಣೆಯೆ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಬರಿಂ ಅಪುಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಗೊಣ್ಯೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಾಯ್ ಪುಸುನ್ ಬಿತರ್ ವಚ್ಯೆತ್" ಸಿ. ಫಾವುಸ್ತಿನಾ ಖಾಲ್ತಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ವರ್ತಿ ಕೆಲಿ.
Powered by Blogger.