122. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್:

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಮರ್ಯೆಮಾಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್,
ವೊಡ್ತಾ ಹಿತ್ಲಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್,
ದಾಸವಾಳ, ಜಿಡ್ಡೆ, ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ನೊವೆನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್,
ಫಾಂಟೆ ಮೋಡ್ನ್, ಬೊಂಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಲಾಂ ವೆಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್.

ಹಾಡ್ಲಿ ಫುಲಾಂ ಅಮಿಂ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಮಾನಾಕ್,
ಪೂಣ್ ಮತಿಂತ್ ಅಶಾ ಫಕತ್ ಗೊಡ್ಸ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್,
ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯೊ ಬೊಶ್ಯೊ ಸೊಭಾಯ್, ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚಾ ಗೊಸಾಕ್,
ಅದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಭಿಜುನ್ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್ಲಿ, ಪಿರಿಪಿರಿ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್.

ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ತಾಳ್ಯೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಉಡೊಯಾ ಫುಲಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ,
ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಖಾಲಿ ಸುರ್ವೇರ್ಚ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಳ್ತಾತ್ ಹಿಶಿಂ ತಿಶಿಂ
ಫುಲಾಂ ಉಡಯ್ತಾ ಉಡಯ್ತಾ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ಲಿ ಥೊಡ್ಯೊಂಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಂ,
ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಅಯ್ಲೆ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ.

ಅಯ್ಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೊ,
ಫುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮಿಸಾಕ್, ಪೂಣ್ ದೊಸ್ತಾ ದೋಸ್ ಕೊಬಾಚೊ,
ನವೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಘರಾಂ, ಅಲ್ತಾರೆರ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿವ್ಯಾಚೊ,
ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ರೂಚ್, ಕನ್ಶಿ ಭರ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಚೊ.

ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅಮಿಂ ಕೆಲೆಂ, ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಲ್ಮಾಂಚೊ,
ಶಿರೊತಿನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ತ್ಯಾ ವೊರ್ನಾಂಚೊ,
ರುಚ್ತೆಲಿಂ ನಿಸ್ತಿ ಬಿಂಬ್ಳಿ, ತೆಂಡ್ಲಿ,, ತೊವ್ಶಿ, ಅಂಬಡೆ, ಗೊಸಾಳಿ, ಅಳು ದೆಂಟೊ,
ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಸರ್ವಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಕೇತ್ ಎಕ್ವಾಟಾಚೊ.

ಆಜ್ ಖಂಯ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಂಚೆ ದೀಸ್,
ಅಯ್ಲೆ ದೀಸ್ ಅತಾಂ ಸೊದುಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಸ್,
ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಯ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್,
ಅಧುನಿಕರಣ್ ಚಡ್ಲೆ, ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೆ, ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್.
ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.