123. ನವೆಂಚ್ ಜೀವನ್:

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಫಿರ್ಗೆಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮೈಕಾಚೆರ್ ಅನೌಂನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮಂಡೊ ಉಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಮೊಜ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ, ಅಳೆ!!! ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹುಳಾಂ, ಯಾ ಸಗ್ಲೆ ಸಮಾ ಜಾತಾ....!!! ದೊಗಾಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್, ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ಹಾಕಾ ಇತ್ಲಿ ಖುಶಿ ಕೀ, ಜೀವಾನಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ "ಕಿಂಗ್ ಪಿಶಾರ್" ಸೆಂವ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆಲಾಗಿ ಪಳಯ್ಲಿ ನಾ. ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ಲಾಗಿ ವಿಚಾರ್ಲೆ, ತುಂ ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲಾಯ್ ನೆ?, ಪೂಣ್ ಇತ್ಲಿ ಖುಶಿ ಹಾಂವೆ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಪಳವ್ನಾ, ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಷ್.......!! ಹಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಅಯ್ಕ್ ....!

1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ ಪಾತಾಕ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕುಮ್ಸಾರೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಇನಾಸ್ ವಾಟೆರ್ ಮ್ಹಕಾ ಏಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ, ಹಾಂವೆಯ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಇಲ್ಲೆ ಚಡ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಮಾ ಕರ್ಯೇತೆ ಅಸ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್-ಲ್ಲೆ ಖಂಚಾಕಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ, ತುಕಾ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹುಣ್....! 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಲಪ್ಡೆ, ಬಪ್ಪು ಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣೊನ್. ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ನಸ್ಟ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಕಾ ಲಾಭ್ ಕಿತೆಂ?, ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂಶಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ನ್ ತಾಂತು ಥೊಡಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಅಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಟಕ್ರಾರ್ ಸಮಾ ಮುಗ್ದೊನಾತ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ವಿಶೇಯ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ಲೊ. 1995 ಚೆ ಕುಮ್ಸಾರೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಸಾ ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಅಡ್ಕಲ್ ಘಾಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ನೊರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ತಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತಿಯ್ ಎಕ್ ಭಾಕಿ ದವರ್ಲೆಂ. 1996 ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾತಾಕ್ ಭಾಕಿ ದವರುಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಬಪ್ಪು ಗೆಲಿ ಗಾಯ್ ರೆಗುಲಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಟಾಕ್ ಯೆತೆಲಿ, ಹಟ್ಟಾನ್ ಹಾಂವೆಯ್ ವೊಂಯ್ ಘಾಲಿನಾ...ಬದ್ಲಾಕ್ ಗಾಯ್ಚೊ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ನ್ ಘಾಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಗಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಬಂದ್ ಜಾಲಿ, ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಬಪ್ಪು ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಾಯ್ ಕಾಣ್ಗೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್.....ತಶೆಂ ಇಲ್ಲೆ ವೈಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಖಂಚಾಕಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಮ್ಹುಣೊನ್....!!!!!

1997 ಥಾಂವ್ನ್ 2003 ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಅಕೆಯ್ಚೊ ಪೂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ಸಯ್ರ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆ ನಾ ದೆಕುನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲೊನಾ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಕಾ ಭೊಗುಲ್ಲೆಂ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪುಣಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಳ್ಳೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮೊಡ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾಲೊ, ಅಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಸುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಗೆಂವಂತ್ಪೊಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ ಅನಿಂ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊರೊ ಘರಾಚ್ ರಾಂದ್ತಾಲೊ.

ವಿಶೇಯ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಸಿಂಪಲ್...!!!!

ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಕಾ ಕೆಲ್ಲೆಂಗಿ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಚೂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಳ್ಳೆ ಮೊಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ನ್ "ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪುಣೀ" ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಅನಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ದ್ರಡ್ ನಿಚೆವ್, ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಅನಿಂ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸೆಜಾರಾ ಬೊರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಸುರ್ವೇರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಬಾಕಿ ಅಸ್ಲಿ ಪುರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಎಕ್-ಚ್ ಏಕ್ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾಶೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಬ್ಸುಲುಸಾಂವ್ ದಿತಾನಾ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಅನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಂವೊನ್ ಅಯ್ಲೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಇಸ್ಟಾನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾಯ್ ಸಂತೊಷ್ ಜಾಲೊ.

ಬ್ಯಾಂಗ್ಳುರ್ ಅಸ್ಲೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಜಾಲೆಂ, ಬೊಂಬಾಯ್ ಅಸ್ಲೆ ಮುಂಬಯ್ ಜಾಲೆಂ, ಮದ್ರಾಸ್ ಅಸ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಜಾಲೆಂ ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲನಾ, "ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಬದ್ಲನಾ" ಮ್ಹುಣ್ತಾಲೊ ಹೊ "ಬದ್ಲಲೊ" ಅನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್ ಬೊರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.....ವ್ಹಯ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಹರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್.......ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಚೇ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ನವೆಂ...."ನವೆಂಚ್ ಜೀವನ್"..
 
ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ದೋಹಾ.

No comments

Powered by Blogger.