213. ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಏ ಮೊನ್ಸ್ಯಾ..

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೆಂ,
ಪಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಮೊಗಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ,
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಾತ್ ಸಬರ್ ಪಟ್ಕಿರೆ,
ತ್ಯಾ ಮೊಗಕ್ ಅಶೆತಾತಾತ್ ತರ್ ಜಾತಾಲ್ಯಾತ್  ಸಾರೆಂ.

ಮೊಗರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಸಬರ್ ರಿತಿಚಿ ಅಣ್,
ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ತುಜ್ಯಾವಿಣೆ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್,
ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್,
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪೊಳ್ತಾತ್ ಲುಟೊನ್ ನಿಸ್ಕಳ್ಪೊನ್.ದೊವ್ಸಾನ್ ಅಸುಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ದೂದ್ ನ್ಹಂಯ್,
ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಅಸುಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ರಗತ್ ನ್ಹಂಯ್,
ಮೊಗರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಚಿಂತೊನ್ ಮ್ಹಕಾರ್‌ಸರ್,
ಸಂತೋಷನ್ ಜಿಯೆ ಅಖೇರಿಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಅಸಾಸರ್.

******* : ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ. ಅಬುಧಾಬಿ.

Comment Form is loading comments...

ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್, ಆಬುದಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆತಾ.Powered by Blogger.