212. ಯಾಜಾಕಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್.

ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದೀವ್ನ್,
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್,
ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾಸ್ ಅನಿ ರಗತ್ ಖಾವೊವ್ನ್,
ಕ್ರೀಜ್ಮಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮಾಚೆ ದೆಣಿಂ ದಿವೊವ್ನ್,ರೆಸ್ಪೆರಾಂತ್ ದೊನ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಏಕ್ ಕರೊವ್ನ್,
ಅಖೇರಿಕ್ ಮೊರ್ನ್ ತುಜೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರೊನ್,
ಸ ಪಟಿಂಚ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್  ತುಕಾ ನಿದೊವ್ನ್,
ಸಂಪದ್ತಾ ತುಕಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಟ್ ಮ್ಹಾತಿ ಘಾಲೊನ್,

ದೆಕೊನ್ ಬಾವಾ ಅಸೊಂದಿ ತೊ ಕಸೊಯ್,
ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ,
ನಾ ಅಂಮ್ಕಾಂ  ಕಸಾಲೆಂಚ್ ಅದಿಕಾರ್,
ಅಮ್ಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತಾಚೆರ್ ಜೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್.****** ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ. ಅಬುಧಾಬಿ.Comment Form is loading comments...

ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್, ಆಬುದಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆತಾ.Powered by Blogger.