211. ಪರಿಚಯ್.

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ   ಸಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೆ,
ಅಟ್ಟಾವಿಸ್  ಪಾವ್ಸಿಲೆಂ ಕಾಳ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆ,
ದಿಸಾಕ್ ದೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಘಂಟೆ ರಾವಾನಾಸ್ತನ ದಾವ್ಲೆ,
ಘಡಿಯಾಳಾಚೆ ಮಿನುಟಾಂ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್  ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪಣಾಚೆ  ದೀಸ್ ತೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೇನಾ ಜಾಲೆ,
ಲಾರಂಚಾ ಅವಜಾಕ್  ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಿ  ಅಯ್ಕಾನಾ  ಜಾಲೆ,
ಅರ್ಸ್ಯಾರ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾ   ದೊಂವಾತ್ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಯ್ಲೆಂ,
ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಚ್ಯಾ ಕಿರಣಾನಂನಿ ಕೊರ್ಗುಂನ್ ಗೆಲೆ.
 
ವೊಳೊಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್  ಅಜ್ ಅಶಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್,
ಥೊಡಿಂ ಸಂದರ್ಭ್ ಘಡ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವಾನಾಂತ್,
ತಾಲೆಂತಾಚೊ ದಿವೊ ಲಿಪಯ್ಲೊಲೊ ದಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂತ್,
ಅಜ್ ತೊ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್  ದವರುಂಕ್ ಅಶೆಂತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್.

ಮೊ೦ವಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಗೊಡ್ ಆಸಾ  ಮಾಂಯ್ ಬಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್
ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಬೊರೊವ್ನ್  ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಶೆಂತಾ ಮ್ಹಜಾ ಬರ್ಪಾಂತ್,
ಮ್ಹಕಾ   ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ  ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಬರೆಯ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹುಜಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್,
ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿಂವ್ಕ್  ಅಶೆಂತಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾತ್.

                     ********   ಟೆಲ್ಸನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಅಂಜೆಲೊರ್


Comment Form is loading comments...

Powered by Blogger.