210. ಅಖೆರಿಚೊ ಜಾಗೊ ......( ಸ ಪಟಿಚೊ ಪೊಂಡ್)

ಏ ಮೊನ್ಸ್ಯಾ.............
ಗರ್ಭಾಂತ್ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಲಿಪೊನ್
ವೆಂಗೆಂತ್ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಬರೊನ್
ಉದಾರಾಂತ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಖೆಳೊನ್
ಅಸಾಯ್ ತುಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದೊನ್.

ನಾ ತುಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಖಂತ್
ನಾ ತುಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಬಿರಾಂತ್
ಆಸಾಯ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಏಕಾಂತ್
ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾಯ್ ಲಾಂಬ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಯಾ ದುಬ್ಳೊ, ಪಾತ್ಕಿ ಯಾ ಸತ್ತಿ
ಅಖೆರಿಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ಚಿ ತುಕಾ ಮುಟ್ ಬರ್ ಮಾತಿ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಝಗಾಡ್ತಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಕರ್ತಾಯ್ ?
ಅಖೆರಿಕ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾಯ್

ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ ಕೊಣಾಚೊ ಭೇದ್ ಬಾವ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಏಕಾಚ್ ಮಾಪಾಚೆ ಭಯ್ಣಿ ಅನಿ ಭಾವ್
ಊಠ್ ಮ್ಹುನ್ಸ್ಯಾ ಜಾಗೊ ಜಾ, ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ
ಅನಿ ಖುಶೆನ್ ಯೆವ್ನ್ ನಿದೆ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ.

******* ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್. ಆಬುದಾಬಿ.Comment Form is loading comments...

ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್, ಆಬುದಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆತಾ.Powered by Blogger.