209. ಕತಾರ್ ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಎಕ್ವಾಟಾಯ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ - ದೋಹಾ.

ಫಕತ್ ಸೊ ಮೊಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ದೋಹಾ ಕತಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕಸ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ!. ವ್ಹಯ್ 2015 ಅಕ್ತೊಬರ್ ಮೊಹಿನ್ಯಾಂತ್ “GVOM ತಾರಾಂ ಸಂಗಿ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್” ಮ್ಹುಣೊನ್ ಏಕ್ ನೊವೆಂಸಾವ್ ಘಡ್ಲೆ ಅನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

[ಲೋಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮೀತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಜಾರ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಚೆ ಗಾಯಾನ್]

ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರರಾ 22.04.2016, ಅನ್ಯೇಕ್ ನೊವೆಂಸಾವ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಗಾಂವ್ಕಾರಾನಿಂ, ಗೊಂಯ್ಕರಾನಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ದೋಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ "ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ", ಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾ ಖಾಲ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗೆಚ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಅಫ್ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಸ್ಥಳಿಯ್ ಕಲಾಕರ್ ನಾಚ್ಪಿ, ಫೊಕಾಣಾಗಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ-ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ ಅಪ್ಲಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ವೆದಿರ್ ಅನಿಂ ಸಭೆರ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್, ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಅನಿಂ ಬೊಂಬಯ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವೊಟ್ ದಿಸ್ಲೊ ಅನಿಂ ವಾಜಾಂತ್ರಾ ವಾಜಾಯ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದು ಅನಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಂಚೆ ಮಿಲನ್ ಜಾಲೆ. ಮೊಜೊ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಪದ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.


[ಅಯಾ ಮೇಸ್ತಾ - ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ನ್ ನೇಟ್ಸಿ ಬರೆಟ್ಟೊ ಅನಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್]

ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಶೆಲೊ, ಅಯಾ ಮೆಸ್ತಾ, ಖುಶಿ ಜಾತಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್, ಕಾಂಕ್ಣಾವಾಲಾ ಕೊಂಕ್ಣೊ, ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟಿ ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಪದಾಂ ಲೋಕಾಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲಿ ತರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಜಾರ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ನಾಚ್ಪಿ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ಫೊಕಾಣಾನಿಂ ಭರುಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಭಾಕಿಚೆ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪದಾನಿಂ ದರಾಬಸ್ತ್ ಲಿಸಾಂವ್ ತಶೆಂ ಭೆಸಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ.

[ದಾದೊಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ನಾಚ್ತಾ.]

ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆ ಅಸಾಚೆ ಮುಳ್ಳೆಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಪದಾನಿಂ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಎಕ್ ಅರ್ಸೊ. ತಾಚಿ ಪದಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮ್ಚಿ ಅಶಾ.

[ತಶ್ವೀರ್: ದಯ್ಜಿವಲ್ಡ್]
Comment Form is loading comments...
Powered by Blogger.