208. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿ ದು:ಖಾಚಿ ಕಾಣಿ...

ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಆಶೆವ್ನ್,
ಅಯ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಪಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದೊನ್,
ಪಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಬ್ದೊನ್,
ಅಸಾಂ ಅತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತಾಳಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್...

ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕೀರ್ಣಾಂ ದರ್ತೆಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಉಟೊನ್,
ಸುಕಿ ಬಾಕ್ರಿ - ಸುಲೆಮಾನಿ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್
ಅರಾಮಾವಿಣೆ ಬಾರಾ ತೆರಾ ಘಂಟೆ ಗಾಡ್ವಬರಿ ಗೊಳೊನ್
ಅಸಾಂ ಹಾಂವ್ ಸುಕೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆವುನ್...


ರಾವೆಯ್ತಾತ್ ಏಕೆಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ದಾ- ಬಾರಾ ಜಣಾಂಕ್
ಗಾವಾಂತ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುಲ್ಲೆಬರಿ
ಪುರಾಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ವಿಶವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ
ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾತಾ ಗೊರೊವ್ಣೆಚೊ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರೆಡೆ ಅಂಬೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ

ಮತಿಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ
ಅಶೆಂ ಜಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಸ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಬೊತ್ಲ್ ವಿಕಾಚಿ...
ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆತಾಂವ್ ಪೇಸ್ ಬುಕ್ ಯ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚಿ
ಸದಾಂ ರಾತಿಂ ಉಶ್ಯಾಂತ್ ದು:ಖಾ ಜಿರೆಯ್ತಾಂ ಚಿಂತೊನ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಗಲ್ಪಾಚಿ

ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ಪೊನಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚಿ
ಸಾಂಗೊನ್ ರಡ್ತಾತ್ ತಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ದು:ಖಾಚಿ,ಮಾಗೊನ್ ಕುಮೊಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ
ಪಯ್ಶೆ ದಿನಾ ತರ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ....
ದಿಲೆ ತರ್ ಅನಿಕಿ ದೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಾಡ್ವಾಬರಿ ಗೊಳಾಜೆ ಪಡ್ತಾ...

ಸ್ಯೆರಿಂ ದ್ಯೆರಿಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್ ಯೆತಾನಾ ಘೆವ್ನ್ ಯೆ ದೊನ್ ತೊಲಾ ಬಾಂಗಾರ್
ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್, ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಮಕಟ್ಟ್ ವಸ್ತುರ್ ಅಂಗಾರ್
ನಾಕಾ ಬಾಬಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಸಹವಾಸ್
ವ್ಹೆತಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂವ್ ವ್ಹೆತಾ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಾಪಾಸ್...

****ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನ್, ಪನ್ವೆಲ್, ಅಬುಧಾಬಿ

Comment Form is loading comments...
Powered by Blogger.