207. ಏ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಸತ್ ಉಲಯ್...ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಣಾಯ್...

ಮೊನ್ಶ್ಯಾ  ಜಿಣೆಯೆಂತ್ ತುಜಾ  ಸತ್ ಉಲಯ್ .
ಸತಾಥಾವ್ನ್ ಮೊಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಂವ್ತಾಯ್..?
ಫೊಟಿಂಕ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾಯ್
ಖಂಯ್ ಗೆಲಿ ತುಜಿ ತಿ ದಾಟ್  ತಕ್ಲೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್.. ?

ಸತ್ ಉಲೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಿಯೆತಾಯ್ ..?
ಅನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾಚ್ ಲಜೆಗ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಯ್ತಾಯ್ ..?
ಎಕ್ ಸತ್  ಲಿಪೊಂಕ್ ತುಂ ತರ್ ಚಿಂತಾಯ್......
ಶೊಂಬೊರ್ ಪಟಿಯಾಂಚಿ ದಾಳಿಂ ತುಂ ಬಾಂದ್ತಾಯ್ ...

ಸತಾಕ್  ಅಜ್ ಸರ್ವಾನಿಂ  ಉಗ್ತ್ಯಾನ್  ವಿಣ್ಘೆಂ  ಕೆಲಾಂ.
ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್  ಸರ್ವಾನಿಂ ಖುರ್ಸಾವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ..
ಸತಾಕ್ ಲಿಪೊನ್ ಸಬಾರಾನಿಂ  ಜಿವಾಚೆ ಅಂತ್ಯ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ..
ತರ್ ಸತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಅಡೆಂ ಘಾಲಾಂ..?

ಸತ್ ಉಲೊಯ್ಲಾರ್  ಸಂಸಾರ್  ತುಕಾ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ.
ಯಾ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡೊಂಕ್ ಪಳೆತಾ..
ಪಟ್ ಸಾಂಗ್ಸಿ ತರ್  ಯಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾಯ್
ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಸಿ ತರ್ ಜೆಜು ಸಂಗಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಬೊಸೊಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಯ್.


                      ******  ಟೆಲ್ಸನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ 

Comment Form is loading comments...
Powered by Blogger.