199. ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಸಿನೆಗೊಗಾಕ್ ಭೆಟ್.

ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಅನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹುಖೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ 

ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್, 2016 ಜನೆರಾಚಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪರಾ ರೋಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ 

ಪ್ರಮ್ಹುಖ್ ಸಿನೆಗೋಗಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ 

ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಅನಿಂ 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ 

ಸೊಳಾವೊ ಪಾಪಾ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಗೊಗಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ 

ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿ ಮಿಂಗೆಲ್ ಜಾವ್ನ್, ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಮಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ತಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಜಾಂವ್ ತೊ ಖಂಚಾಯ್ ಜಾತಿಚೊ ಪೂಣ್ ಅಮಿಂ 

ಸಕ್ದಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಮ್ಯಾಂಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲಾಜೆ ಮುಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ 

ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಸಗ್ಳೊ ರಿಪೊರ್ಟ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಕರ್Source: CNA.
Powered by Blogger.