197. ಭಾಗೆವಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ 2016 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಂತಿಪಣ್?

ಭಾಗೆವಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ 2016 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಂತಿಪಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಖಬ್ರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿ ವಾತಿಕನಾಂಚಿ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಖಬರ್ (CNS) ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂ?
“Despite rumors that a date has been set for Mother Teresa’s canonization, the Holy See Press Office told CNA Wednesday that the cause for sainthood has not concluded, and no date has been officially set.”      

ಸಗ್ಳೊ ರಿಪೊರ್ಟ್ ವಾಚ್


 Vatican clarifies Mother Teresa canonization report


Source: CNS.


Powered by Blogger.