196.ಖರ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾನ್.

ಎಕ್ಲೊ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹುಣೊಂಕ್ ಪುರೊ  ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್ತಾ ತರ್ ವಾ ತಸಲ್ಯಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆಂಕ್ ಸಹಿ ಘಾಲ್ತಾ ತರ್ ಕೋಣ್ ತೊ ತಾಚೊ ದೇವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ದೇವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜಜೆ.

ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜುಕ್ ಅನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಚಿ ಕರ್ನಿಂ ಪಟ್ಕಿರಿ, ಉತ್ರಾಂ ಹಂಕಾರಿ, ಚಿಂತ್ನಾ ಘಾಲಿಜ್ ತರ್ ಕೋಣ್ ತಾಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜಜೆ.

ಖರೊ ನೀಜ್ ದೇವ್ ಅನಿಂ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್, ಜಿವೆಶಿ ಮಾರಿನಾಕಾ ಮ್ಹುಣ್ಚೊ, ಖಾಲ್ತೊ ಜಾ ಮ್ಹುಣ್ಚೊ, ನಿತಳ್ ಮೊನಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಅನಿಂ ಮಾಯ್ಪಾಸಿ.
Powered by Blogger.