195. ರವಿ ಕವಿ ಜಾಲೊ.

ಗಾ೦ವ್ಚಾ ಏಕಾ ಮಹಾನ್ ಕವಿಚಾ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗರಾ೦ಕ್ ಅಪೊವ್ಣೆಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ .. ಅಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ರವಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ. ಮುಖಾರ್ ಮುಳ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಬಾ೦ಕಾರ್ ಬೊಸ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ . ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಾಮಾನಿಂ  ಬೊಟಾನಿಂ ಮೆಜ್ಚೆ೦ ತಿತ್ಲೋಚ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗೊಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ . ಹಾಂಚಾ ಮೊದೆ೦ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ . ರವಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಉತ್ರಾ೦ ಉಮೆದಿನ್ , ಸೋಸ್ಯಚಾ ಕಾನಾ ಬರಿ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ . ಕವಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇರಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯೇ೦ ಸಂಪ್ತಚ್ ರವಿ ಆಪ್ಲೆ೦ ಲಾಟಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿ೦ ಸುಟ್ಲೊ . ರಾತ್ ಭರ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪೊಡ್ಲಿನಾ, ಕವಿಚಿ ಉತ್ರಾ೦ ಕಾನಾ೦ತ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವದನ್ ತಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ಘುಂವೊನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಸುರ್ಯೋ ಉದೆ೦ವ್ಚಾ ಆದಿ೦ ಏಕ್ ಕವನ್ ಲಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦. ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ರವಿ ಥ೦ಯ್ ಬರ೦ವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ . ಸಬರ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಪತ್ರಾ೦ನಿ ತಾಚಿ ಬರ್ಪಾ೦ ವೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಂಪಾದಕ ಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪತ್ರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ . ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ, ವರ್ಸಾ೦ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ದೀಸ್‍ಯ್ ಉದೇವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ರವಿ ದವೊ ಕುರ್ತಾ ನೆಸೊನ್ ಕವಿ ಬರಿಂಚ್ ವೆದಿರ್ ಸೊಬ್ತಾಲೊ, ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್  ದ್ಹುಖಾ ದೆಂವ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸಗ್ಲೆ೦ ಇಸ್ಟಾ೦ಚಾ ತಸೆ೦ಚ್ ಧಾನಿ೦ಚಾ ಮಜತೆನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ. "ರವಿ ಕವಿ ಜಾಲೊ". ತರ್ನೊ ಕವಿ ಜಾಲೊ.

ಆತಾ೦ ಗಾ೦ವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಮಾನಾನ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ .. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ಆಪೋವ್ನ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚಿ ಉತ್ರಾ೦ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ . ಸೆರ್ಪಿನ್ ಆಂಟಿ ಘರ್ ವೊಸಾಜೆ ತರ್ ನ್ಹ೦ಯ್ಚಾ ದೆಗೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಅಸ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ವೆತನಾ ನ್ಹ೦ಯ್ ದಂಡ್ಯಾರ್ ಬಿಳಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಕುರ್ಲಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ಥ೦ಯ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕುರ್ಲೆ೦ ಬಿಳಾ೦ತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್ಲಿ. ಆತಾ೦ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಕುರ್ಲೆ೦ ವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನತ್ಮಕ್ ಲೇಖನ್, ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ, ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿ೦ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಲಿಕ್ಲೆ. ವಿಟಮಿನ್, ಬೂದ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಖ್ರೇಕ್ "ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ೦ ಪಾ೦ಯ್ ವೊಡ್ಚಾ೦ತ್ ಮುಕಾರ್" ಬರೊವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ .. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಣ್, ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಪತ್ರಾನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆ೦. ಕುರ್ಲೆಚೋ ವಿಕ್ರೋ ಭರಾನ್ ವಾಡ್ಲೊ.. ಕುರ್ಲಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತರಿ ಖಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹುಣ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ರವಿಚೆಂ ನಾ೦ವ್ ಗಾ೦ವ್ ಭರ್ ಗಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಘರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ಏಕ್ ಆಫೀಸ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕೆಲೆಂ.

ರವಿಕ್ ಅತಾ ವೇಳ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ. ಏಕಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಇಸ್ತುನ್ ಐಡಿಯಾ ದಿಲಿ ರವಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಾಯ್ಲಿ . ಸಕಾಳಿಚಾ 9 ವೊರಾರ್ ಆಫೀಸಚಾ ದಾರಾ೦ ಮುಕಾರ್ ರೀಟಾ ರೆಡಿ. ರವಿ ಸಂಕಾಳ್ ಕಾಣಿ ಲಿಖ್ಚಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಟಾನ್ ಹಳೂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ "ಭಿತೆರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಗಿ??" ವಿಚಾರ್ಲೆ. ರವಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಸ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲಿ. ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಸೊಡಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, ಕೀರಾಚೊ ನಾಕ್ , ವೊಂಟಾರ್ ಪಾತಳ್ ಸರಾಯ್ಲೆಂ ಲಿಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಬಾರಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಚೈನ್ ಪ್ರಾಯ್ ವೀಸ್ - ಏಕ್ವಿಸ್. ....ಥಂಯ್ಚ್ ಉಭೆ ರಾವೊನ್  "ಯೇ" ಮ್ಹುಣಾಲೊ. ಭಿತರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾನಾ ಪಾ೦ಯಕ್ ಪಾ೦ಯ್ ಅದ್ಲೊನ್ ಶೀದಾ ರವಿಚಾ ಅಂಗಾರ್ ಪೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಅರಾಯ್ಲೆ೦. 

** ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್ - ದೋಹಾ. ಪಿಂತುರ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್. (Originally published on Konkanilove FB group on  16 July 2012)
Powered by Blogger.