194. "ಸದಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಕಾನಾ?"

"ಸದಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಕಾನಾ?"  ಹೆಂ ಏಕ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತೊ ತೆರ್ಸಾಚೊ ವೇಳ್ ಚುಕಯ್‍ನಾತ್ಲೊ. ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಅಮ್ಗೇರ್ ಅಯ್ಕಾತಾಲೊ ತಾಂಚೊ ತೇರ್ಸ್. ಭರ್ತಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಅನಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪೊನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಭೆಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಡೆ ಆಟ್; ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಭೆಸಾಂವ್, ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಾತ್; ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ನಾತ್ಲೊ. ಅಖ್ರೇಚೆ ಕಂತಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪೋನಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿ. ತಶೆಂ ಪೋನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮಾಗಿರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್. ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಗೀ ನಾ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ  ಸುರ್ವೇರ್ ಕಾಂಯ್ ಭಾಕಿ ನಾ. ಅಮೊರಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಟಿಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಿ ವಾಚ್ತಾಲೊ, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುಕಿಚ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂತ್ ಟು ಇನ್ನ್ ವನ್ನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇರ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಟಿಂಕ್ ಜಾತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಸಂತಾ ಮೊರಿಯೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಜಾಪ್ ಹಾಚಿ. 

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಯ್ ಚುಕಾನಾತ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾರ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ   ಖಂಚಾಗೀ ಎಕಾ ಪ್ರಸಸ್ತೆಕ್ ತಾಚೆ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂಕೀ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಅಯ್ತಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮೀಸ್ ಚುಕಾನಾತ್ಲೊ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಬಸ್ಚೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಬರಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಂಚ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ನೋವ್ ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾ ಅಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಸ್ಕ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ. ಲೇಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಗೀ ತುಂವೆ. ಹಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಅಯ್ಕ್. ತಿ ವಿಶೇಯ್ ಕೋಣಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ದೆಕುನ್  ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ ಅನಿಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಝಗ್ಡೆ. ಖಂಚಾಕೀ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಾಯ್ತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತೊ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾರ್ಯ್ ಸರ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ದೇವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಅಯ್ಕಾನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್. ತಶೆಂ ವಿಶಯ್, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿಟಿ ಕಿಟಿ ನಾ. 

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ಕತಾರ್.


Powered by Blogger.