193. ಮಚ್ಚಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಕಾರ್ಭಾರ್.

"ಅಪ್ಣಾಂಚೆ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್‍ವಾಳ್" ಅಶೆಂ ತುಮಿಂ ಅಯ್ಕಾಲಾಂಗೀ?, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮಚ್ಚಾಚಾ ಘರಾ ಅತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಕಾರ್ಭಾರ್. ತರ್ ತಿಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತೊ ಕೊಣೆಂ? ಹಾಂ! ಬರೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಸಾರ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆ. ಅಧಿಕಾರ್ ತೊ ಅಪಾಪಿ ಅಯ್ಲೊ ವಾ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ತಿಚೆ ಸಮಾಂ ಅನಿಂ ಮಚ್ಚಾಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಗಾಂವ್ ಗಾಜಾಯ್ತಾನಾ ಹಿಕಾ ಶಿಂಗಾ ಫುಟ್ಲಿ ಅನಿಂ ತಿ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಲಿ.


ಮಚ್ಚಾಚೀ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ? ಚೂಕ್ ಗೀ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ ಮ್ಹಕಾ ಕಳನಾ ಪೂಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಅಯ್ಕಾ ತುಮಿಂ.

ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್ ಮ್ಹುಣ್‍ಸರ್ ತೊಚ್ಚ್  ಯೆಜ್ಮಾನ್. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೌನ್‍ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಖಂಚಾನ್ ಗೆಲೊಗೀ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಣಾಂ. ಕೋಣ್‍ಂಗೀ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ತಾಣೆಂ ಮೊಸ್ತು ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹುಣ್. ಪೂಣ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಪಾರ್ಯಾಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತಿಂ  ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ದಿಸ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹುಣ್ಯಾಂ ದೊವ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಕಾಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಎರಿಯಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಿನಿಂಗಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರಿ ವಚಾನಾ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಉಲೊಯ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ "ಇಂಗ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಹಗರಣ್" ಮಚ್ಚಾನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ  ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕೆಟ್ಟ್ಯೊ ಪುರಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಳೆ ಕರ್ನ್ ಡೊಬಿ ವಾಳ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ತಾನಾ ಅವ್ಯವಾಹಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಅರೋಪ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ ಅಸ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮಚ್ಚಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಧೊ ವಾಂಟೊ ಬಾಯ್ಲೆಕೀ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಚಡ್ ಕಮಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಅಶಾ ಪಳೆ.  

ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ "ಮೊಬಾಯ್ಲ್ಯಾಚೆ ಹಗರಣ್" ಮಚ್ಚಾನ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೀನ್ ಸ್ಯಾಮ್‍ಸಂಗ್ ಎಸ್-3 ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಮಚ್ಚಾಕ್, ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅನಿಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಮಚ್ಚಾಚಾ ಭಯ್ಣಿಕ್. ಹಾಂಗಾ ಮಚ್ಚಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಅರೋಪ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮುಳ್ಯಾರ್ ನೆಂಡೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್, ಪೂಣ್ ನೆಂಡೆನ್ ಭಾವಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮುಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮಚ್ಚಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ನಾತ್ಲಿ.

ತಿಸ್ರೆ, ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್ ಮಚ್ಚಾ ಜಲಾಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉಬ್ತಾಲೆಂ. ಮಚ್ಚಾನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ರಶ್ಮಿಕ್ ಅಪೊವ್ನ್  ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಹಿ ವಿಶಯ್ ಮಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ "ಚೊಪ್ಪಾರ್ ಹಗರಣ್" ಮ್ಹುಣೊನ್ ಗಾಂವಾರ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ.

ಸೈಕಲ್ ದುಕಾನಾಂತ್ ಮಚ್ಚಾ ಸೇಲ್ಸ್-ಮೇನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವನಿತಾಕ್, ಪ್ರತಿಭಾಕ್, ಮೊನಿಕಾಕ್, ನೀನಾಕ್, ದುಲ್ಸಿನಾಕ್, ಜೇನಾಕ್, ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್, ಸರಿತಾಕ್, ಅಪ್ಣಾಂಚಾ ದುಕನಾಂತ್ ಸೈಕಲ್ ಘೆತಾನಾ ವಿಪರೀತ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದಿಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಂಕ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಾಳ್ ಅನಿಂ ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಭೊಂವೊನ್ ಗಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ - "ವಾಹನ್ ಹಗರಣ್" ಮ್ಹುಣೊನ್.

ಅಂತರ್-ಫಿರ್ಗಜ್ ತ್ರೋ ಬೋಲ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಮಚ್ಚಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಪೋಶಕ್. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಅವ್ಯಹಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ದನ್ಪಾರ ಸಮಾ ಕಟ್ಟ್ ಜೆವಾಣ್ ದೀವ್ನಾ, ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾ ಸಮಾನಾತ್ಲಿ, ನಾಣ್ಯೊ  ನಿತಳ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ, ಬಸ್ಸಾಂಚ್ಯೊ ಸಿಟ್ಯೊ ಪಿಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನಾ ತರೀ, ಎಕಾ ವೇಳಾ ಅಯ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಅಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಹಾಡಿಜೆ ಅಸ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ನಾನಾ ತರಾಚೊ ಅರೋಪ್ ಮಚ್ಚಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ. ಹೆಂ "ಸ್ಪೊರ್ಟ್ಸ್ ಹಗರಣ್" ಖಂಯ್.

ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಅವ್ಯವಾಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಬಾಯ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಾದ್ ಅಶೆಂ "ವೊಟಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚೆ ಹಗರಣ್" ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಾಡೊ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಜಾಯ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಮಚ್ಚಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲಿನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವೆಳಾ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿಂಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಿಂಚೊವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ ತರ್ ಅಸಲೊ ಅರೋಪ್ ಯೆತೊ ನಾತ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚೆ ನಶೀಬ್‍ಚ್ ಪುಟ್ಕೊರ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆಂ?

ಮಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಅಸ್ತಿಚೊ ವಾಂಟೊ ಧುವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ? ಮಚ್ಚಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅವಾಜ್ ಕಾಡಿಜೆ ಅಸ್ಲೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ವಾದ್ ಅನಿಂ ತಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಹೆಂ "ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಹಗರಣ್".
ಜಾಗೊ ಮಚ್ಚಾಚೊ, ಹಿಚೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್, ಪೂಣ್ ನೆಂಡಾ ಕಡೆನ್ ಹಿಕಾ ಸಮಾ ವಚಾನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದೊರೊ ಕೊಸ್ಲಾವ್ನ್ ಮಚ್ಚಾಚೆ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಗೀ?.

"ಇಂಟರ್-ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಲಗೋರಿ (ಐಪಿಯಲ್)" ಟುರ್ನಾಮೆಂಟಾಂತ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗಾ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾನಿಂ ದುಡು ವಾಂಟ್ಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ "ಐಪಿಯಲ್ ಹಗರಣ್" ಮುಳ್ಳೊ ಅರೋಪ್‍ಯಿ ಮಚ್ಚಾ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ನಾತ್ಲೊ. ಏಕ್-ದೋನಾಂತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬೀಗ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಾಗಿರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಯ್ ಯೇನಾ ಪಳೆ! ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಚ್ಚಾಚಿ ಕಾಣಿಂ.

ಅಪ್ರೂಪ್ ಬಿಯರಾಕ್ ಅನಿಂ ವೊಡ್ಕಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚೆ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಸಮಾ ಕರುನಾ ಅನಿಂ ತೆಂ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಂಡಾಡಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಕರುನಾ, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್ಯಾನ್ ಅವ್ಯವಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅರೋಪ್ ಅನಿಂ ತಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ "ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಹಗರಣ್"

ಹಗರಣಾಂಚ್ ಹಗರಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ? ಏಕ್-ದೋನ್ ಗೀ? ನ್ಹಂಯ್ ನೋವ್. ಇತ್ಲೆಂ ಪುರಾಂ ಮಚ್ಚಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹುಣ್ ತುಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಗೀ? ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪುರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ. ತರ್ ಹಾಂತುನ್ ಗೋಲ್-ಮಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ? ಮಚ್ಚಾಕ್ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಂಕ್ ಅಸ್ತ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಕೆ ಅನಿಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಇಸ್ಟ್ ಅಸಾತ್. ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾನಿಂ ತಾಂಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಒಪಾನ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ದಾಡುಂಕ್ ಅಸ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಕರ್ನ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಚ್ಚಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಹಗರಣಾನಿಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಫೊರಿನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಗುಪಿತ್ ಅನಿಂ ಶಾಭಿತ್ ತರಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲೊ ಸ್ವಿಸ್-ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಮಚ್ಚಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಠಿಣ್ ವಾದ್ ಅನಿಂ ಅರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್.

ತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಚ್ಚಾ ಅನಿಂ ಕಂಪೆನೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುನಾಂತ್‍ಗಿ? ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್? ಪುಣ್ ತಿಂ ಖಂಯ್ ದಿಸ್ತಾತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಹಿಂ ಹಗರಣಾಂಚ್ ದಾಂಪಯ್ತಾತ್. ಕೊಲ್ವಾಚೆ ಘರ್ ಮೋಡ್ನ್ ನವೆಂ ಟೆರೆಸಾಚೆ ಘರ್ ಭಾಂದ್ಲಾ, ಭಾರಿಕ್ ವಾಟ್ ಅಸ್ಲಿ ರೂಂದ್ ಮಾರೋಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ರಿಕ್ಶಾ, ಕಾರಾಂ, ಲೋರಿ ಘರ್ಚಾ ಜಲಾಕ್‍ಚ್ ಯೆತಾತ್, ಬಾಂಯ್ ದಾಂಪುನ್ ಬೋರ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಅನಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲಾಂ ಅನಿಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ. ಗುಡೊ ಅನಿಂ ತೋಟ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಳ್ಳಾ ಅನಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವ್ಯವಾಸಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಅಸಾ.

ಜರ್ ತರ್ ಮಚ್ಚಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಂ ಥಂಯ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತರ್ ಆಜ್ ಹಿ ಗತ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕೋಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಯ್ ಖಂಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಮಿಂ ಉಲೈಜೆ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಅಮಿಂ ಒಗೆ ರಾವಾನಾಯೆ ನಾ ತರ್ ಕಾವ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಕಾ.

ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್, ಕತಾರ್.Powered by Blogger.