192. ಯಂಸಿಯೆ ಕತಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ: ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ದಲ್ಮೇದಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ದೋಹಾ ಕತಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಕತಾರಾಂತ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ದಲ್ಮೇದಾ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ ಸವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ ಸಂಗಿ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ರೆಬೈರೊ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ ಸವೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.


ತ್ರಿಭಾಷಾ ಲೇಖಕೀ ಯಂಸಿಎ ಕಲಾಪುರಸ್ಕಾರ್ 2014 ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಕೆಥರೀನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕತಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಜಾಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಜಣಾನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಅಸ್ತಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಾಚೆ ಬಹುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಯಂಸಿಯೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ದರ‍್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಫುಡೆಂ ನಿರಂತರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾಂವ್ನ್ ವರ್ಸಾವರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಸಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ ಅನಿಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕವಿ ಸಿಜೈಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣಿಂ ವರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯೊ. 
-------------------------------------
Powered by Blogger.