ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ. - ಅಧ್ಯಾಯ್ 7
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮದರಚಾ ಘರ್ಚೆಂ ಡೊರ್ ಬೆಲ್ ವಾಜ್ತಾ ಆನಿ ಮದರ್ ಏಕಾ ಕೊಡ್ಕರಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾ, ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಅನಿ ಹಿಂವಾಕ್ ತೊ ಕಾಂಪೊನ್ ಅಸ್ತಾ. ತಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಅಸ್ಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಮದರಕ್ ದೀಂವ್ನ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ, ಮದರ್ ತಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾಂ ತ್ಯಾ ಭಿಕರ್ಯಾಚೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ತಾಂತು ಅಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 25 ಪೈಸೆ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮದರ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಜೆಜು ದೆವಾಳಾಂತ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಉರೊಂವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಅನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾ ವರ್ನಿಂ ವರ್ತೆ  ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕಾರಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಮಿಶನರಿಸ್ ಅಪ್ ಚಾರಿಟಿ ಏಕ ದಿಸಾಕ್ ಧಾ ಹಜಾರಾಂಕಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ದಿತಾಲಿಂ ಅಸ್ತಾಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾಂ ಜಾಲೆಂ, ತವಳ್ ಮದರ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ದೆವಾಕಡೆ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಚಾನಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂಕ್ ರಜಾ ಗೊಶಿತ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂದುಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಅಶ್ರಮಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪುರೊ ಜಾತ, ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಅಜಾಪ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶ್ರಮಕ್ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಸ್ತಾಂ  ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಮದರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಸ್ತನಾಂ ಇಂದಿರ ಗಾಂಧಿಚಾ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಏಕಾ ಕಾರರ್ ಬೊರ್ನ್ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ಸೊನಿಯ ಗಾಂಧಿ ದಾಡ್ನ್ ದಿತಾ. ಬೊರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಕೆದಿಂಕ್‍ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಲ್ಚೊ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸತ್.

1991 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ತುಪಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಲಾಖಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ, ಮದರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಒಪರೇಶನ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಜಾತಲಿ ಮಾತ್ರ್ ತರೀ, ತುರಂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಕ್ ವೆತಾ ಅನಿ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಖಲಿದಾ ಝಿಯಾ ಸವೆಂ ತುಫಾನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವಿವರ್ ಘೆತಾ, ಏಕಾ ಸುವಾತೆರ್ ತಾಂಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್, ತವಳ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ಕೀ, ಮದರ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಅಸ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ರಾಕ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮದರ್ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲ್ಕಾತ್ತ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾಂ, ಅಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ಮರ್ಣಾಚಾ ತಡಿರ್ ಅಸ್ಚಾ ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭೋವ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವಕತ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ತಿಚೆಂ ಕನೆಕ್ಟಿಂಕ್ ಪ್ಲೈಟ್ ತಡವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್  ವೆಳಾರ್ ವಕತ್ ಪಾವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಮದರಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಕೊಂತ್ ಹಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಮರಿಯೆಚೊ ತೇರ್ಸ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತವಳ್ ಅಚನಾಕ್ ಮುಳ್ಳೆಬರಿಂ  ಕೊಲ್ಕತ್ತ ವೆಚೆಂ ಪ್ಲೇನ್, ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ ನಿಮ್ತಿಂ ರಾವಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಮದರಕ್ ಆನಿ ತಿಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂತು ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತ, ತಶೆಂ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ವಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತ ಅನಿ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾ. ದೆವಾಕ್ ಸಕ್ಕಡಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ, ಮಾರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಮಜಾತಿನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮದರ್ ಸಮ್ಜಾತಾ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮದರ್ ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಚಾ  ಜೈಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ ಅನಿ ಥಂಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೈದಿಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಳ್ವೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾ,  ತಕ್ಶಣ್ ತಿ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜೋತಿ ಭಾಸುಚ ಅಫಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್, ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಬರ್ಯೊ ಸವಲತ್ತ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನವಿ ಕರ್ತಾ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ತರಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬದ್ಲಿತಾ ಆನಿ ಮದರಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ದಿವಾಯ್ತಾ, ಸರಕಾರಚಾ ಪಯ್ಶಾಂತ್ ಆನಿಂ ಧಾನಿಚಾಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾನಿಂ ಮದರ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಉಬಾರ್ತಾ ಆನಿ ಮಾನಸೀಕ್ ಥರಾನ್ ವ್ಹಳ್ವಾಳ್ಚಾ ಶೆಂಬೊರಾಚಕೀ ಚಡ್ ಖೈದಿಂಕ್ ತಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ.

HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.