72. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - ಅಧ್ಯಾಯ್ 5

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಹೌರ ಸ್ಲಮ್ಮಂತ್ ತಿ ಏಕ್ ಕೋಡ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ನಾಕಕ್ ವೊಕೊತ್ ಲಾವ್ನ್ ಅಸ್ತನಾಂ, ಏಕ್ ಹಂಡ್ಚೊ ಪಾಡೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಗಾಲ್ನ್ ಮದರ್ ಅಸ್ಚೆ ಕಡೆ ರಾಗಾನ್ ದಾಂವೊನ್ ಯೆತಾ, ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ದಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ, ಮದರ್ ಹೆಂ ದ್ರಶ್ಯ್ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆ ದೊನಿ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತರುನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದೈರಾನ್ ರಾವ್ತಾ, ತವಳ್ ವರೆಗ್ ಶೆಂಕೆಂವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ ಮದರಕ್ ಪಳೈತಾಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಅಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಗಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾ. ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತಿಚೆಂ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚಿ ಅಧ್ಬುತ್ ಸಕತ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾ.

1979 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮದರ್ ಥಂಯ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕೊವೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಅನಾಥಂಕ್ ಘರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಗೊ ವಿಸರ್ತಾ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಸರಕಾರಚಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಚಯ್ ಪರ್ಗವಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಮದರ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಡೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ಅಪ್ಣಾನಿಂ ಕರ್ಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ತಾಕ ವಿವರ್ಸಿತಾ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಾರತಚಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಹಿ ವಿಶಯ್ ತಿಳ್ಸಿತಾ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವರ್ವಿಂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಚೊ ಸರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಮಿಶನರಿಸ್ ಆಪ್ ಚಾರಿಟಿಸಾಂಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ ಪಾವೊ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮದರ್ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಸೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ.

1982 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಿರಿಯ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಲೆಬನೊನಚೆ ವಯ್ರ್ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪನ್ ಜಾಲೊ. ಲೆಬನೊನಚೆಂ ರಾಜ್ ಶಹರ್ ಬೇರುಟಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 200 ಅಂಗವಿಕಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮದರಕ್ ಮೆಳ್ತಾಚ್ ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಝುಜ್ ಚಾಲ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸೈನಾಚ ಅಧಿಕಾರಿನಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರತ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಕ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸಚ ವಾಹನಾರ್ ಬೇರುಟ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಅನಾಥ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಝುಜಾಚ ಜಾಗ್ಯಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿ ದೆವಾಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ದೈರಾನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಾಯ್ತಾ.

ನೆಪಾಳ್ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ ಹಿಂದೂ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಥಂಯ್ ಹಿಂದುಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಯ್ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ್ ಅಪ್ಲೇಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ, ನೆಪಾಳಾಚೊ ತವಾಳ್ಚೊ ರಾಯ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗಚಾ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮದರಕ್ ಅಪ್ಲೇಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿತಾ ಆನಿ ಅಜೂನ್ ಥಂಯ್ ಏಂ.ಸಿ. ಚಿಂ ಸಿಸ್ಟೆರಾಂ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸಾತ್. ತಿಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ಅಸ್ಲೊ ಗೀ ಮಣ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.

1979 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದರ್ ರಾಜಾಸ್ತಾನಾಚಾ ಜೈಪುರ್ ಪಾವ್ತಾ, ಥಂಯ್ ತವಳ್ಚಿ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜಮಾತ (ರಾಯಳ್ ಕುಳಿಯೆಚಿ) ಮದರಾಕ್ ಮಾನಚೊ ಎವ್ಕಾರ್ ದಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮದರಾಕ್ 1 ಲಾಕ್ ರುಪಾಯ್ ಧಾನ್ ದೀಂವ್ನ್ ಜೈಪುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಏಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಅನಾಥಂಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೆಂ ಕೊವೆಂತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಧಾನ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದಿತಾ. ಮದರ್ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮೋಗ್ ಆನಿ ದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಸ್ಪಶ್ರ್ಯತ ಬಾರಿಚ್ ಅಸ್ಲಿ ಆನಿ ಕೀಳ್ ಜಾತಿಚಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಸ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮದರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಾರ್ ಜಾತ ತಾಂಚಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.