70. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ - 1

ಪಿಲಾತಾನ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ಮರ್ಣಾಚೆ೦ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚ್ಲೆ೦, ಜೆಜು ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಹಿ೦. ಬಗಾರ್ ಲೋಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಡ್ ವಚಾತ್ ಅನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆ೦ಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಭಿಯೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾ೦ನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬರೊ...ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಿಜಾಯ್, ಬರೊ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಲೆ೦.

ಮೊಗಾಳ್ ಜೆಜು, ಮಕಾಯೀ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹೆರಾ೦ನಿ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿ೦ ಬರೆ೦ ಉಲಯ್ಜಯ್ ಅನಿ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿ೦ ಬರೆ೦ಚ್ ಚಿ೦ತಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆರಾ೦ಕ್ ಆಡ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಅಪುಣ್ ತಾ೦ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ .ಸತ್ ಕಿತೆ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಸತ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್ತಾ೦. ಜಾಯ್ತೆ೦ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಾಣಾಖಾತಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ೦ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಸ್ಟಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್ "ಕಾಕುಳ್ತ್ ಅಮ್ಚಿ ಕರ್ ಏ ಸೊಮಿಯಾ"
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.