69. ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ವೊಡ್ಣ್ಯೊಂ: ಜಯ್ತಾಚಿ ವಾಟ್.   
ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾ. ಹೆಂ ಸತ್ ಆಮಿಂ ದೆವಾಚಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ದಯೆಂತ್ ವೊಳ್ಕಾತಾಂವ್. ತೊ ನೊಯೆಕ್ ಸೊದುನ್ ತಾಕಾ ಸಂಸಾರ್ ಬುಡೊಂಚಾ ಆವ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾ. ಮೊಜಾ ಜೀವನಾಂಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮಕಾ ನಾನಾ ಥರಾಂಚೊ ತಾಳ್ನ್ಯೊ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜರ್ ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಚಲಾನ್ ತರ್ ತೊ ಮಕಾ ರಾಕ್ತಾ. ಆಯ್ಚಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜೆಜು ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ನ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೊರ್ತಾ ಆನಿಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾ. ಮೊಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂಚೆ ಪಯ್ಣ್ ಮಕಾ ಬಾಪಾಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಮೊಜಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಹರೇಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾಂರಾಂನಿ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವ್ರಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಾ.
                                                  
ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಂಸಾರಿ ಶಿಕೊಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೈವಿಕ್ ಶಿಕೊಣೆಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಿವಿತಾಚೊ ಖರೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾನಾ ಥರಾಚೆ ಶಿಕಪ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ತಶೆಂಚ್ ದೈವಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಂಯೆವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೈವಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಚ್ ಆಸಾ. ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾದ್ಯಚ್ ನಾಂ. ಮೊನಿಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ಸಲ್ವಾತಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಜಶೆಂ ಸಯ್ತಾನಾಂಚ್ಯೊ ನಾಡ್ಣ್ಯೊ, ಸಮ್ಝೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೆಲೆಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಮಕಾಂಯ್ ದೇವ್ ತಾಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಂನ್ ಬರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಯ್ತೆವೊಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪೊವ್ಣೆ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಸಮ್ಝಾಲ್ಲೆ ಆಮಿಂ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸಬರ್ ಥರಾಂಚಾ ರಾಟಾವೊಳಿಚೊ ತಾಳ್ನ್ಯಾ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ "ಪಾತಾಕ್ ರಡಾ ಆನಿಂ ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲಿಯಾ." ಹರೇಕಾ ಶಿಸಾಕ್ ಜೆಜು ಪಾತಾಕ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವನ್ ಮುಕಾರುಂಕ್ ಜೆಜು ಉಲೊ ದಿತಾ. ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್, ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.
                                                                   
ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್ತಾ. ಜಿವಿತ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾಂಚಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಹರೇಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಜಿವಿತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾತಾತ್. ಕುರ್ಪೆಚಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಭೊರೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ದೇವ್ ಸದಾಂಚ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ ಸಾರಿಜಯ್ ತೆಂ ವ್ಹೊಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀಜಯ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾನಾ ಥರಾಂಚೊ ಆಡ್ಕಳಿ ನಾಡ್ತಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ 99% ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ. ಹಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಬರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ಮೊಗಾನ್ ಶಿಕಯ್ಜಯ್. ಜರ್ ಭುರ್ಗಾಂಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಅಂತ್ ಬಾರೀ ದುಃಖಾಚೊ ಜಾತಾ. ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಕಾಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ದಿತಾ ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೂದಿ ವೊರ್ವಿಂ ಆಮಿಂ ಬೊರೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಬೊರ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜಯ್.
                                           
ಅಧುನಿಕ್  ಯುಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಸಹುಲತ್ಯೊ ವೊದಗ್ಸಿತಾ. ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಚುಕೊನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್, ಮೋಗ್ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಜಿವಿತ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೊರುಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ದಿತಾ. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜೆಜು ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರಾಚಿತಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಪಾಡ್ ಸೊವೊಯೊ, ಗರ್ವ್, ಹಂಕಾರ್, ಪೊಜ್ಡೆಂ ಜೀವನ್, ಗಾಳಿ ಸೊವ್ಚಿ ಸೊವೊಯ್, ಆದಿಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೊರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚಿ ಘಡಿ ಹಿ. ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಮೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗವ್ರವಾನ್ವಿತ್ ಕರ್ಯೆತಾ.
                                                     
                                                                
ಆಯ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾಂ. "ನಿಮಾಣೆ ಜೆವಾಣ್" ಪಿಂತುರ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ದಾವಿಂಚಿನ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹುನ್ಶಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಜೆಜುಚಾ ಪಾತ್ರಾಚಾ ಮೊನ್ಶಾಂನ್ ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಝ್ ದಿಲಿ. ಜುದಾಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹುನ್ಶಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆ. ತಾಣೆಂಯ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಬೊರೊ ಕರ್ನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿಂ ಬೊರೊ ಪೋಝ್ ದಿಲೊ. ಪಿಂತುರ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾ ದಾವಿಂಚಿಕ್ ಸಂಶಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಮುಖಾಮಳ್ ಪೊಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಗೀ ಪೊಳೆಲಾಂ ಶೆಂ ಜಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ಜುದಾಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂತುಕಾ ಖಂಯ್ ಗೀ ಪಳೆಯ್ಲೊ ಸೊ ಉಡಾಸ್ ಮಕಾ’ ಸಾಯ್ಚಾ ಹಾಂವಚ್ ತೊ ಜೆಜು ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಳ್ನ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೊರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಆಶಿ ಜಾಲಿ. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂತು ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಸಬರ್ ವಾಟೊ ದಿತಾ. ಸೊಂಪಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಂಯೆವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸುಭಾಗಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಕಾಳ್ ಮಾಗ್ತಾ.
          
ದೈವಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ
ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.