62. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - ಅಧ್ಯಾಯ್ ತೀನ್


ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಮಿಶನರಿಸ್ ಆಪ್ ಚಾರಿಟಿ ವಾಡೊನ್ ಅಸ್ಲೆಂ, 1952 ತ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸಿಸ್ಟೆರಿಂಚೊ ಸಂಖೊ 27 ಕ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ,  ತಾಂಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ  ಕುಟಾಮ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ವಿಕುನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹಿ ಖಬರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಕಳ್ತಾಚ್ ತಿಣೆಂ ತೆ ಘರ್ ಮೊಲಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಳೆ ದೆಕುನ್ ತವಳ್ಚಾ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ತಿಕಾ ಪೊಯ್ಶೆ ರೀಣ್ ದಿಲೆ. ಮುಖಾರ್ ತೆಂಚ್ ಘರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮಿಶನರಿಸ್ ಅಪ್ ಚಾರಿಟಿಸಾಂಚೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾಟ್ರಾಸ್. ಜಶೆಂ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ರೊಮಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕೊರೊಡ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಸಾಂಬಳ್ನ್ ವರ್ತಾ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಘರ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಸಂಸಾರಚಾ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್, ಅನಾಥಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಚಾ ತಡಿರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮದರ್ ತಿಚಾ ಒಡ್ದಿಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೊವಿಶಿಯೆತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಸ್ಟೆರ್ ಆಗ್ನೆಸನ್ ತಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲಿ. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್, ವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ಹ್ಯೊ ಚಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಜ್ನಾ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲ್ಯೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಂಕ ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ, ಹೆ ತೀನ್ ಹಪ್ತೆ ತಾಂಚಾ ಪರಿಕ್ಶೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆ, ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ಘಟ್ಟ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊವೆಂತಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಹೆ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೂಣ್ ಅತೀ ಘರ್ಜೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ, ನಿಷ್ಕಳಂಕ್ ಮತ್, ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸಚೆಂ ಜಿವಿತ್.

ಸಕಾಳಿಂ 4:30 ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾತಿಂ 10 ವರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ 1 ಗಂಟೊ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿಂ ಮಿಸಾಂತ್ ಕರ್ಚುನ್, ತಾಂಚಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾಮಾಂ ಮುಗ್ದುನ್, ನಾಸ್ಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೊಗಾಂ ದೊಗಾಂ ಸಂಗಾತ ಮೆಳೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಲಮ್ಮಕ್ ವೆತೆಲಿಂ ಆನಿ ಥೈಂ ಅಸ್ಚಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ, ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಗತ್ ಅಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಾಂಚಿ ಸೆವಾ  ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ತಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮದೆಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಾ ಪಯ್ಕಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಿಸ್ಟೆರಿ ಕಡೆ ಏಕ್ ಖುರಿಸ್, ಏಕ್ ಕೊಂತ್, ಏಕ್ ದಾಕ್ಟಿ ಮಾಂದ್ರಿ, ತೀನ್ ಜೊಡಿ ವಸ್ತುರ್, ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊಶಿ ಆನಿ ಏಕ್ ದಾಕ್ಟಿ ಪೇಟ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ದವರುಂಕ್. ಹೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಅಸನಾತ್ಲೆಂ. ಟಿವಿ, ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಹ್ಯೊ ಸವಲತ್ತ್ಯೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯೊ.

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಅಸ್ಲೊ ಕೀ, ಅಪ್ಣಾಚಿ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತರೀ ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ತಿಣೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ತಿಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ, ಮುಖಾರ್ ಕೊರೊಡನಿಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಲೊ. ಜಾತಿ ಕಾತಿಚೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಣೆಂ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ, ತ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಕ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಕ್ ತಿಣೆ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಖೈಂಸರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತ ಥೈಂ ಸರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್, ಗತ್ ಅಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ತಿಣೆಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ.

ಭಾರತ್ ದೇಶಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರೀ, ದೇಶಾಚಾ ವಿಭಜನೆ ವರ್ವಿಂ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾನಿಂ ಲೋಕ್ ಕಠೀಣ್ ವೊಳ್ವಳ್ಳೊ. ಆಖ್ಯಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಭುಖೆನ್ ವೊಳ್ವಳ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ, ಅಪ್ಣಾಚಿ ಭುಕ್ ತಾಂಬೊಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಮಾನ್ ವಿಕುನ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ತಂಬೊಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಅವಯೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾನಿಂ ಮದರ್ ತೆರೇಜಾನ್ ದ್ರಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಕೀ, ಸೊಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪುಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಖಾಲಿಂ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಂ ಜಾಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಖಾಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ ಗ್ರೇಸ್ತಚಾ ಘರಾ ತಿ ಗೆಲಿ, ಥೈಂ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ ಯೆಜ್ಮಾನಚಾ ಮುಕಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ,

ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ ಹಾತರ್ ತಿಂಪಿ ಉಡೊವ್ನ್ ತಿಕಾ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಘಡಿತ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ದೂಃಖ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಪುಸ್ಲೆ ಆನಿ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಕಡೆ ವಚೊನ್, "ಮಕಾ ಕಿತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ತುವೆಂ ದಿಲೆಂಯ್, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಭುಕೆನ್ ವೊಳ್ವಾಳ್ತಾತ್ ತಾಂಕ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ದಿ" ಮ್ಹಣ್ ಪೊರತಿಲಾಗ್ಲಿ. ಹೆಂ ಅಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಚೆಂ ಮನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಬದಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಸಂಗಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಹರಿಂ ಹರಿಂನಿ ಲೋಕ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ತಿಣೆಂ ಉಲೊಂವ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಮೋಗ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಥೈಂ ತಿಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಿಸೊನ್ ಅಯ್ಲೊ.
Powered by Blogger.