55. ಹ೦ಕಾರಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಲೂಕ್ 12:15-21

ಹಾಡಿನಾಕಾತ್ ಖಂಚಾಯ್ ತರಾಚೆ ಅಭ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮತಿಕ್,
ಸಾ೦ಗ್ತಾ ತುಮ್ಕಾ೦ ತುಮ್ಚೊ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್,
ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ತೊ ಜಾವ್ಯೇತ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್,
ಪೂಣ್ ತಾಚೆ೦ ಜೀವನ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಚೆ೦ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್.


ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯ್ಕ್ಕಾ ಹಿ ವೊಪಾರ್,
ಉದ೦ಡ್ , ಪಿಕ್ಲಿ ಪೀಕ್, ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮುನ್ಶಾಚಾ ಸುವಾತೆರ್,
ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಸ್ಲೊ ತೊ, ಚಿ೦ತುಕ್, ಚಿಂತ್ಪಾರ್.

ಕರು೦ ಕಿತೆ೦ ಇತ್ಲೆ೦ ಉದ೦ಡ್ ಪೀಕ್ ಭೊರು೦ಕ್?,
ಸುವಾತ್ ಮಕಾ೦ ಪಾವಾನಾ ಉದ೦ಡ್ ಪೀಕ್, ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರು೦ಕ್,
ಜಾತಾಯ್ ತೂ೦ ಹಾ೦ ಇತ್ಲೊಯೀ ಅಧೀರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?,

ಕೊಠರಾ೦ ಮೊಜಿ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ,
ಅನಿಂ ತಿಂ ವಡ್ಲಿ ವಡ್ಲಿ ಕರುನ್ ಬಾಂದ್ತಾ,
ಸಗ್ಲೆ ಮೊಜೆ ಉದಾಂಡ್ ಪೀಕ್ ತಾಂತುನ್ ಭರ್ತಾ.

ಆತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ತಾ೦ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ಹಾ೦ವ್, ಕಿತ್ಲೊ ಅದ್ರಶ್ಟ್ ವಂತ್,
ಖಾ ಪಿಯೆ, ಘೆ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್, ಇಶ್ಟಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮಾರ್ ಗಮ್ಮತ್.
ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಎಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತ್ಯಾ,
ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೊ ದಿವ್ಯಾ.
Powered by Blogger.