54. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ - 1

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಾ ಸೆವೆ ಚಾಕ್ರೆಂತ್ ತಿಕಾ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ನಾಂತ್, ಕೊಡ್ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಅನಾಥಾ ಥಂಯ್ ತಿಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ತಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬೂಕ್ ಬೊರೊವ್ನಾಂತ್ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂ, ಬಗಾರ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಾಂತ್ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಅಸಾ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಮುಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಿಣೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೊ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಥಂಯ್, ಹರ್ಯೇಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಿಣೆಂ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಂ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಅಸ್ಚಾ ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ತಿಣಿಂ ಜಿಣಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ಜಲ್ಮಾನ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಗೊಂಕ್ಸಾ ಬೊಜಾಕ್ಸು (Agnes Gonxha Bojaxhiu) ಮಸೆದೋನಿಯಾಚಾ ಸ್ಕೊಪ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಗೊಸ್ತಾಚಾ 26 ತಾರಿಕೆಚಾ 1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾತಾ. ನಿಕೊಲ್ ಆನಿ ಡ್ರಾನಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಆನಿ ಅಖೇರಿಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಜಲ್ಮಾತಾ. ಆಗ್ನೆಸಚೊ ಬಾಪಯ್ ಅಲ್ಬೆನಿಯಾಚ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ 8 ವರ್ಸಾಚೆಂ ಅಸ್ತನಾಂ ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಅಂತರ್ತಾ. ಬಾರ ವರ್ಸಾಂಚ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚ್ ತಿಕಾ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕಾತಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ಐರ್ಲೆಂಡಕ್ ಸಿಸ್ಟೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ದೆವಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ತಿಣೆ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂಗೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತಿಣೆಂ ಮಾಗಿರ್ ಕೆದಿಕ್‍ಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ಭಾರತಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೇಂಚ್ ತಿಣೆಂ ಕೊಲ್ಕತ್ತಚಾ ಸ್ಲಮ್ಮ ವಿಶಿಂ ಅಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 1928 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಐರ್ಲೆಂಡಚಾ ಡಬ್ಲಿನ್ ಮುಳ್ಳೆಕಡೆ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವತಾ, ಹ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾತ್ ತಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸುಶ್ರುಶ ಕರ್ಚಾ ವಿಶಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ಘೆತಾ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾ. 1929 ತ್ ಅಪ್ಲಿ ತರ್ಭೆತಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಜಹಜ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್ತಾ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಡಾರ್ಜಲಿಂಗ್ ಅಸ್ಚಾ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಅಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ನೊವಿಶಿಯೆತ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಾತ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಮುಗ್ದೊನ್ 24 ಮೇ 1937 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಅಸ್ಚಾ ಲೊರೊಟ್ಟೆ ಕೊವೆಂತಾತ್ ಟಿಚೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. 1944 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮಕ್ ಜಾತ.

1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ರೆತಿರೆಕ್ ತಿ ಟ್ರೈನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾಂ, ಜುವಾಂವ್ಚಾ ಸುವಾರ್ತೆಂತ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಅನಿ ವೋಳ್ 31 ಅನಿ ಮುಕ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ತಿಚಿ ಮತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಚಾ ವಿಂಗಡನ್ ವರ್ವಿಂ ವೊಳ್ವಳ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತಿಕ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ. ಝಗ್ಡ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ, ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವೊ ತಿ ಸುವಾತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವೊಳ್ವೊಳ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬೊಂವ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ತೆಲಿಂ, ಟಿಬಿ, ಕೋಡ್ ಲಾಗೊನ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ಚಿಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ದ್ರಶ್ಯ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಾಪ್ಸಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ತಿಕಾ ರಡೊಂಕ್ ಕರ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಸೆವಾ ಕರಿಜೆಚ್ ಮುಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಅಪುಣ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಲಿ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಕೊವೆಂತ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ 1948 ತ್ ತಿ ಕೊಲ್ಕಾತ್ತ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ.
Powered by Blogger.