57. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - ಅಧ್ಯಾಯ್ ದುಸ್ರೊ.!

ಸುರ್ವೇರ್ ಭಾರತಚೊ ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಶಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿಂ 200 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಚಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಸಾಬಾಳುಂಕ್ ದಿತಾ. 1948 ತ್ ಮೊತಿಗಿಲ್ ಮುಳ್ಳೆಕಡೆ ಪಯ್ಲೊ ದವಾಖಾನೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ತಾ, ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಚಾ ಬೀದಿ ಬೀದಿನಿಂ ವಚೊನ್ ಗತ್ ಅಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಪರ್ಗವಾಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಲ್ಕಾತ್ತಾಚಾ ಸ್ಲಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿತಾತ್.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಚಡೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಗ್ಯಚಿ ಘರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ ತಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಮೈಕಲ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಚಾ ಘರಾ, ತಾಚಾ ಘರ್ಚಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ದೋನ್ ಕುಡಾಂ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಕುಡಾಕ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ 5 ರೂಪಯ್ ಕಿರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಘರ್ ತಿ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತಾ. ಏಕ್ ಕೂಡ್ ದವಾಖಾನೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಕಾ ಅಪ್ಲೊ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ತಿಚಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸುಭಾಶಿನಿದಾಸ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ, ಮುಕಾರ್ ಹೆಂಚ್ ಚೆಡುಂ ಸಿಸ್ಟೆರ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊವೆಂತ್ ಸೆರ್ವಾತಾ ಆನಿ ಮದರ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಪಯ್ಲಿ ಸುಪಿರಿಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾತಾ.

ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಅಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಕೆಲಿ, ದೆವಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದೀಜಯ್ ಮುಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಿಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಚ್ ಗೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಾ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ವಕತ್ ಅಸಾ ಪೂಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣ್ಂ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಕರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ತಾಂಚೊ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಕೀ, ಏಕಾ ಅವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲೊ. ಏಕ್ ಅವಯ್ ಬಾಳಾಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾರಿ ರಚ್ಲಲೊ ಸೊಮಿ ಕೊಣಚೊಚ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾಂ ಹೊ ತಿಚೊ ವಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡೊನ್ ಅಯ್ಲೆಲೆ ಪರಿ ಸಕಾಳಿಂಚೆ ತಿಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕಾ ಸ್ಲಮ್ಮಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗಾರ್ ರುಂವಾ ಭರೊನ್ ಘಣ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ಚಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಅಸ್ಲಿ, ಹರ್ಯೆಕ್ ವಾಟ್ಸುರಿ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಅಪ್ಲೆಂ ನಾಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್, ಅನ್ಯೇಕ್ ಕುಶಿನ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊನ್ ಅಸ್ತಾಂ, ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ, ತಿಕಾ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಹಾಯ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾಂ ಕೊಣ್ಂ್ಚ್ ತಿಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನಾಂತ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೈಂ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಶಾಚೆಂ ಸೈತ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತೀಯೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಗಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್, ತವಳ್ ಏಕ್ಲೊ ಬೊರೊ ಸಮಾರಿಯಾತ್ ತಿಕಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರುಂಕ್ ರಾಜಿ ಜಾತ ತರೀ, ತಿಕಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ಅಪ್ಡುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ.

ಮದರ್ ತ್ಯಾ ಕುಸಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂನಿ ಕಸ್ಟಾನಿಂ ರಿಕ್ಶಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ತಾ, ತಿಣೆಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಖೇರಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಟ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ, ಮದರ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಏಕ ರೂಕ ಪಂದಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಬೊಸ್ತಾ ಆನಿ ತೀ ಸ್ತ್ರೀ ಥಂಯ್ಚ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಅವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೊವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ಕರ್ತಾ.
Powered by Blogger.