49. ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆ ದೀಸ್!!!!

ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹತಿಚೆರ್,
ಚಮ್ಕಾತಾಲೊ೦ ವಾಟ್ ಇಸ್ಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತೆರ್,
ಕಿತೆ೦ ತಿ ಇಸ್ಟಾಗತ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ೦ ಸತ್ಕಾರ್,
ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾರ್ ಮತ್ ವಿರಾರ್.

ಭಿಯೆ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦ ಆಯ್ಲೊ ಮುಣ್ತಾನಾ೦ ಸನ್ವಾರ್,
ಆಯ್ತಾರ್ ಸರ್ತಾಲೊ೦ ಇಸ್ಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾರ್,
ಸೊಮಾರ್ ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್,
ಚಿಲ್ಲುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಪಾಯಾನಿ೦ ಆ೦ಬ್ಯಾಚಿ ಪಾರ್.

ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್,
ಘರಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಕಿತೆ೦ ಹಾಡ್ಲಾ೦ ದೊಳೆ ತಾ೦ಚೆ ಬುತಿಯೆಚೆರ್,
ಚಿ೦ಚಾರೆ, ಜಾ೦ಬ್ಳಾ ಚೆಪ್ತಾಲೊ೦ ಚಡ್ಡೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ೦ಚೆರ್,
ಚಡ್ಡೆಕ್ ಖತಾ೦ ಕೆಲಿ೦ ಮುಣ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಮಾರ್ತೆಲಿ ಕುಲ್ಯಾಚೆರ್.

ಇಸ್ಕಾಲಾ೦ತ್ ತೆದಾಳಾ ಆಸುಲ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್,
ಪೊಕ್ರಿ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಸದಾ೦ಯ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಚ್ಯಾಕೀ ಮುಖಾರ್,
ಬೇಲಿಯೆ ಹೊಲ ಮೇಯ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮುಣೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಸ್ಟರ್,
ಏಕ್ ಪಾಯಾ೦ಚೆರ್ ಉಭೆ೦ ಕರ್ತಾಲೊ ಸಕ್ಡಾ೦ ಮುಖಾರ್.

ಖ೦ಯ್ ಗೆಲೆ ತೆ೦ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆ೦ ಪಡ್ಲೊ೦ ಚಿ೦ತ್ಚಾರ್,
ಚಿ೦ತುಲ್ಲೆ೦ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಆಮಿ೦ ಎಕ್ವೊಟಾಚೆರ್,
ಇಸ್ಕಾಲ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಫೊಟ್ಯಾಚೆರ್,
ವಾಳೆಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಫೊಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್.

No comments

Powered by Blogger.