47. ಮೊಜಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ!!!

ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್  ಮನ್ಶ್ಯಾನಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಉತ್ರಾನಿ,
ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತಾತ್ ವಿವಿಧ್ ಸಭ್ದಾನಿ,
ಸಭ್ದ್ ತೆಂ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ಅನಿಂ ಅರ್ಥಾಚೆ,
ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್ ಅಮಿಂ ಹಾಕಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್.

ತಿ ಭಾಸ್ ಉಂಚ್ಲಿ, ಹಿ ಭಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ,
ಅಶೆಂ ಅಮಿ ಚಿಂತಾವ್, ಚಿಂತಾಪ್ ಅಮ್ಚೇ ಲ್ಹಾನ್ಶೆ.
ಭಾಸ್ ತಿಂ ಖಂಚಿಯ್ ಯೇಂವ್,
ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್  ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿ ಜಾಂವ್,

ಜಲ್ಮತಾನಾ ರಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ,
ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಲೆ ನಾ, ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ.
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಲೊ ತಿಚೊ ಪೋಸ್
ತರ್ ಕಶಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಭಾಸ್.

ಕೊಂಕಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾನೊ,
ಇಂಗ್ಲಿಶಾ ಸಂಗಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಯ್ ವಾಪಾರುಯಾ,
ಕೊಂಕಣ್ ದರ್‍ತೆಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಆಮಿಂ,
ಉತ್ರಾನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸೊಭೊಂದಿ.!!!!
Powered by Blogger.