45. ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಾವ್ಸಾ ಅದಿಂ ಹಾಂವೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ,
ಪ್ರಾಯ್ ಭರುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ,
ಘರ್ಚಾನಿಂ ಬೊರ್ಯಾ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಮಾಲ್ಯಾಕ್ ಸೊದ್ಲೆಂ,
ತಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘರ್ಚಾನಿಂ ಬೊರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪುಂಕ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪೊಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಮಲೊ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ,
ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಭರ್ ರಾವ್ಲೊ,
ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ದಾಕೊವ್ನಂಚ್ ಅಸ್ಲೊ,
ತಾಚಾ ಮಧೆಂ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ರುಚ್ಲೊ.

ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಭಾರಿಕ್ ಚೆಡುಂ ವಾರ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಉಬ್ತಾ,
ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮೊಟೆಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೊಡಿ ಅಮ್ಚಿಂ ಸೊಬ್ತಾ,
ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಖಾಲ್ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಘರಾಕ್ ಸಂತೋಸ್ ಹಾಡ್ತಾ,
ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಜೊ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾ.

ಪೊನಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಮೆಳೊನ್ ಜಾಲೆಂ ಸಂಬಧ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚಾಕ್,
ಪೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಅಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಜಿವೊ ಉರ್ಚಾಕ್,
ದೀಸ್ ಅಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದೊತೊರ್ನೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಾಕ್,
ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ ರಾಕೊನ್ ಅಸಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾತ್ ದರ್ಚಾಕ್.

ಪಾದ್ರಿ ಭಾವಾಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಜಾಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಾರಿಕ್,
ಕರಾರಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲೆಂ ಘಟ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್,
ಚೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಪಾದ್ರಿ ಭಾವಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ ಅಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್,
ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಾಜಾರಾಚ ಬೆಸಾಂತ್.
Powered by Blogger.