Pic1 :ಕಾಜಾರ್ಯಾಂಚಿ ದೊತೊರ್ನ್:

ಕಾಜಾರ್ಯಾಂಚಿ ದೊತೊರ್ನ್:

ನಿದ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾಕ್ ಉಟೊಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾ.
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಕ್ ಅಪ್ಡಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾ.
ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರಿನಾಕಾ,
ಸಿಂಹಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆನಾಕಾ.

ಅಖ್ರೇಕ್,

ರಾಗಾನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್  ಕೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾNo comments

Powered by Blogger.