ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ? ಇಂಚಾ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ-ತುಳು ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್, "ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ? ಇಂಚಾ  ಆಂಡ್ ಎಂಚಾ?" ಪಯ್ಲೆಂ ದ್ವಿಭಾಶೀಯ್ ಮೂವಿ ಅತಾಂ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ಅಸಾ. ಜೂನಾಚಾ ತೆವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಕತಾರ್ "ವೆಸ್ಟೆರ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನೆಮಾ, ಎಸಿಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಲ್ ಎರಿಯಾ - ದೋಹಾ;  ಸಾಂಜೆಚಾ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶೀತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.
ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ತಶೆಂ ತುಳು ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಹಿ ಮೂವಿ ಪಳಂವ್ಚಾಕ್ ಒರ್ಗನೈಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಪೊವ್ಣೆ ದಿತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಭಾಸ್ ಪ್ರೊಮೊಟ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್.

No comments

Powered by Blogger.